Urla Kent Konseyi

Çalışma Yönergesi

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 - Bu Yönergenin amacı; kent yaşamında, kent vizyonunun ve hemşerilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım, yönetişim ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalışan kent konseylerinin çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 - Bu Çalışma Yönergesi; Urla kent konseyinin oluşumunu, yönetim ilkelerini, organlarını, görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

Madde 3 - Bu yönerge; 03.07.2005 tarih 5393 sayılı Belediye Kanununun kent konseyini düzenleyen 76.maddesine, 08.10. 2006 tarih ve 26313 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kent Konseyi Yönetmeliği ile 06.06.2009 tarih 27250 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan değişikliklere dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 - Bu Yönergenin uygulanmasında;

a)Belediye: Urla Kent Konseyi oluşumuna ve faaliyetlerine destek sağlayan Urla Belediyesini,

b)Kent Konseyi: Merkezi yönetimin, yerel yönetimin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve sivil toplumun ortaklık anlayışıyla, hemşerilik hukuku çerçevesinde buluştuğu; kentin kalkınma önceliklerinin, sorunlarının, vizyonlarının sürdürülebilir kalkınma ilkeleri temelinde belirlendiği, tartışıldığı, çözümlerin geliştirildiği ortak aklın ve uzlaşmanın esas olduğu demokratik yapılar ile yönetişim mekanizmalarının oluşturduğu Urla Kent Konseyini,

c)Katılımcı Kuruluş ve Kişiler: Kent konseyine çağrısı veya katılma başvurusu yapan ve 08.10. 2006 tarih ve 26313 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kent Konseyi Yönetmeliğinde tanımlanan kuruluş, bu iç tüzüğün 8.maddesinde yer alan kişi, temsilci ve ilgilileri,

ç)Genel Kurul: Urla Kent Konseyi genel kurulunu,

d)Kent Konseyi Başkanı: Urla Kent Konseyini yönetmek üzere genel kurulca seçilen kişiyi,

e)Yürütme Kurulu: Kent Konseyi Başkanı, Genel kurulca seçilen Dokuz (9) üye, kent konseyi meclis başkanları (Yürütme Kurulunca açılan meclislerin başkanları ) ve genel sekreterden oluşan kurul, 

f)Onursal Danışma Komisyonu: Urla Eski Belediye Başkanları, Kent Konseyi Başkanları ve eski TBMM üyeleri; talep edenlerden yürütme kurulunca başvuruları üzerine kabul edilen akademisyen, bürokrat ve geçmiş yürütme kurulu üyelerinden oluşan komisyonu,

g)Genel Sekreter: Belediye tarafından önerilen üç aday arasından seçilen genel sekreteri,

ğ)Meclisler:Özel gruplarının (örneğin kadınlar, çocuklar, gençler, engelliler, emekliler ve mahalle temsilcileri düzeyinde halkın), kent konseyinde temsil edilmesini; çok ortaklı proje uygulamalarına, faaliyetlere katılımı sağlayan ve Yürütme Kurulunca oluşturulan yapıyı,

h)Komisyonlar: Kent konseyinin amaçları doğrultusunda çalışmalar yürüten, başkan, sekreter, kent konseyi yürütme kurulu üyesi ve gönüllü üyeler olmak üzere en az 5 kişiden oluşan, konusu ile ilgili proje grupları kurulabilen yapıyı;

ı)Proje ve Çalışma Grupları: Meclisler, komisyonlar ve danışma kurullarınca bir konuda çalışma yapmak için kurulan, Aldığı kararlar ile yapacağı çalışmaların hukuksal sorumluluğu kendilerine ait olmak üzere özerk çalışmalar yürüten oluşumu;

i)Yürütme Kurulu Üyesi: Genel kurulca seçilen, yürütme kurulu tarafından açılan komisyonların en az 1 inden sorumlu olan ve yürütme kurulu ile komisyon arasındaki ilişkiyi sağlayan kişi,

j)Gönüllü: Kent konseyinin amaçları doğrultusunda, kent konseyinin genel kurul yapısında tanımlanan tüm temsilciler ve Urla’da çalışan, yaşayan ve ikamet eden kent konseyi yapısında çalışan gönüllü kişileri ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kent Konseyinin Oluşumu, Görevleri ve Çalışma İlkeleri

Oluşumu

Madde 5 – a)Urla Kent Konseyi; Belediye teşkilatı olduğu sürece, mahalli idareler genel seçim sonuçlarını izleyen 3 ay içinde, önceki dönem kent konseyi seçim tarihini 15 gün aşmayarak 2+3 yıllık dönemler için yapılır ve 8 inci maddede belirtilen üyelerden oluşur,

b)Kent konseyi genel kurulu; kuruluş aşamasında; ilk toplantısını yapmak üzere belediye başkanının çağrısı ile toplanır. Belediye başkanının başkanlığında toplanan genel kurul, toplantıyı idare etmek üzere üyeleri arasından en az üç kişiden oluşan divan kurulunu seçer, kent konseyi geçmişte kurulmuş ise ilk seçimli toplantıyı bir önceki kurulmuş olan Kent Konseyi Başkanı ve Yürütme Kurulunun çağrısıyla düzenlenir.

c)SeçimDivan kurulunun oluşturulmasından sonra, kent konseyi yürütme kurulu ve kent konseyi başkanı seçilir. Seçim Divan Kurulu aday olmayan üyelerden oluşur.

d)Kent Konseyinin ilk kuruluşunu takiben Başkan ve Yürütme Kurulu; Seçimli ve Seçimsiz tüm genel kurulların kararını; alarak icra eder.

Görevleri

Madde 6 - Kent konseyinin görevleri;

a)Yerel düzeyde demokratik katılımın yaygınlaştırılmasını, hemşerilik hukuku ve ortak yaşam bilincinin geliştirilmesini, çok ortaklı ve çok aktörlü yönetişim anlayışının benimsenmesini sağlamak,

b)Sürdürülebilir gelişmenin sağlanması ve bu konuda ortaya çıkan sorunların çözümüne yönelik planların hazırlanması, uygulanması ve takibini sağlamak,

c)Kente ilişkin temel stratejiler ve faaliyet planlarının belirlenmesinde, uygulama ve izleme süreçlerinde tüm kenti kapsayan ortak bir aklın oluşturmasına katkıda bulunmak,

d)Yerellik ilkesi çerçevesinde katılımcılığı, demokrasiyi ve uzlaşma kültürünü geliştirmek,

e)Kentin kimliğine ilişkin tarihi, kültürel, doğal ve benzeri değerlere sahip çıkmak ve geliştirmek,

f)Kent kaynaklarının etkili, verimli ve adil kullanımına katkıda bulunmak,

g)Sürdürülebilir kalkınma anlayışına dayalı kentin yaşam kalitesini geliştiren, çevreye duyarlı ve sosyal yardımlaşmayı arttırıcı programları desteklemek,

ğ)Sivil toplumun gelişmesine ve kurumsallaşmasına katkıda bulunmak,

h)Çocukların, gençlerin, kadınların ve engellilerin toplumsal yaşamdaki etkinliklerini arttırmak ve yerel karar alma mekanizmalarında aktif rol almalarını sağlamak,

ı)Kent yönetiminde saydamlık, katılım, hesap verebilirlik, öngörülebilirlik ilkelerinin uygulanmasına katkıda bulunmak ve takip etmek,

i)Yukarda belirtilen konuları kapsayan Kent konseyinde oluşturulan görüş ve çalışmalar,  ilgili Kurum ve belediye meclisinin ilk toplantısında ele alınmak üzere gönderilir.

Çalışma ilkeleri

Madde 7 - Kent konseyi, aşağıdaki ilkeler temelinde çalışmalarını sürdürür.

a)Kentine sahip çıkma, aktif katılım ve çözümde ortaklık ilkelerinin bütünlüğünde, kentlerin yaşanabilir bir geleceğe taşınmasına katkıda bulunmak,

b)Türkiye Cumhuriyeti Devletinin imzaladığı ve onayladığı Birleşmiş Milletler Zirveleri ile diğer uluslararası sözleşmelerde kent ve kent yaşamına yönelik temel ilkeleri hayata geçirmek,

c)Kent vizyonunun ve hemşerilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini ön planda tutmak,

d)Kent konseyi, uluslararası gelişmeleri ve ülke koşullarını gözeterek, tarafsız bir yaklaşımla görüş ve önerilerini oluşturmak,

e)Katılımcılığı ve ortak akla dayanan uzlaşmayı esas almak,

f)Değişimi ve yenilikleri takip ederek sonuç odaklı çalışma kültürünü benimsemektir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kent Konseyi Üyeliği ve Organları

Kent Konseyi Genel Kurul Üyeliği

Madde 8 - Kent konseyi; merkezi yönetimi, yerel yönetimi, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarını ve sivil toplumu ortaklık anlayışı ile buluşturmak üzere aşağıda belirtilen kişi, kurum ve kuruluş temsilcilerinden oluşur:

a)Mahallin en büyük mülki idare amiri veya temsilcisi,

b)Belediye başkanı veya temsilcisi,

c)Kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri (Mülki İdare Amirinin görevlendirdiği 10 kişi);

d)Meslek Odaları, Noter, Kefalet Kooperatifleri, Birlik Temsilcileri ve Kamu yararına faaliyet gösteren ilgili dernek ve vakıf temsilcileri,

e)İlçe sınırlarında bulunan üniversitelerden birer temsilci,

f)İlçede örgütlü olan memur ve işçi sendika temsilcilerinden birer kişi,

g)Urla Belediyesi sınırları içinde faaliyet gösteren, temsilciliği bulunan; bir önceki yılın dernek beyannamelerini vermiş, dernek adresleri olan, eğitim, sağlık, kültür sanat, çevre, hayvan hakları, hukuk, basın, kadın, gençlik, çalışanlar, meslek, emekliler ve sosyal dayanışma alanlarında kurulmuş olan dernek ve kuruluşlardan birer temsilci,

ğ)Kamu Kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, noterlerin, baroların kooperatiflerin ve ilgili dernekler ile vakıfların , (Başka bölgelere ait hemşeri, cinsiyet, din,  ırk, dil tanımı yapan dernekler hariç tutulmak üzere, Kamuda kayıtlı Urla’da temsilcilik ile temsil edilen dernekler, kooperatifler ve vakıfların )birer temsilcisi,

h)Kent Konseyince kurulmuş olan meclis ve komisyonlarından birer temsilci.

ı)Mahalle Muhtarlarının kendi aralarından seçtikleri toplam temsilci sayısı 10’dan az olmayacak, 20’den de fazla olmayacaktır.

i)İlçe teşkilatı kurulmuş olan siyasi parti temsilcileri (birer kişi)

Kent Konseyi Organları

Madde – 9 Kent konseyi aşağıdaki organlardan oluşur:

a)      Genel Kurul

b)      Kent Konseyi Başkanı

c)      Yürütme Kurulu ve Genel Sekreter

ç)   Meclisler, Komisyonlar ve Çalışma Grupları

Genel kurul

Madde 10 - Genel Kurul oluşumu yetkileri ve çalışma ilkeleri aşağıdadır;

a)Genel kurul, kent konseyinin en yetkili organı olup 8 inci maddede sayılan üyelerden oluşur,

b)Genel Kurul Üyeleri her mahalli idareler seçimi sonuçlarının ilanını takip eden en geç 3 ay içinde toplanır. İlk seçimli toplantıyı bir önceki kurulmuş bulunan Kent Konseyi Başkanı ve Yürütme Kurulu çağrısı ile düzenler,

c)Kent Konseyi genel kurulunda kurum ve kuruluşları temsil edecek kişiler birinci dönem iki yıl, ikinci dönem üç yıl görev yaparlar. Kurum ve kuruluşlarca ilk kez belirlenen yada herhangi bir nedenle değiştirilen temsilcilerin isimleri kent konseyinin gündemindeki ilk seçimli genel kurul toplantısından en az 15 gün önce kent konseyi genel sekreterliğine bildirilir. Hazirun listesini genel sekreterlik hazırlar,

ç)Kent Konseyi yönetmeliği ve bu iç tüzükte belirtilen amaçlara ve ilkelere aykırı söylem ve eylemleri belirlenen ya da Kent Konseyinin olağan toplantılarına yıl içinde mazeretsiz olarak birbirini takip eden üç toplantıya katılmayanların genel kurul üyelikleri yürütme kurulunun önerisi ve genel kurul salt çoğunluk  kararı ile Kent Konseyi üyeliğinden düşürülür,

d)Kent Konseyinin üyesi olan kurum ve kuruluşlar yetkili organlarının kararı ile genel kurul üyeliğinden çekilebilirler,

e)Kent Konseyi iç tüzüğünün 8. maddesine uygun olarak yeni katılımlara açıktır. Başvurular yürütme kurulu tarafından görüşülerek, kent konseyinin ilk genel kurul toplantısına sunulur. Karar genel kurul salt çoğunluğu ile alınır,

f)Kent Konseyi faaliyet raporu bilgilendirme genel kurulu her yıl Şubat ve Eylül aylarında olağan olarak toplanır, bu toplantılar yürütme kurulu kararıyla bir ayı geçmemek üzere ertelenebilir,

g)Kent Konseyi olağanüstü genel kurul toplantısı, kent konseyi yürütme kurulu kararıyla doğrudan veya kent konseyi genel kurul üyelerinin 1/3 ünün yazılı isteği ile gündemli olarak olağanüstü toplantıya çağırabilir. Olağanüstü toplantıda ek gündem maddesi önergesi verilemez,

ğ)Genel kurulda divan ve divan başkanı öneri ile seçilir ve kurulur,

h)Genel kurul; yürütme kurulunun, seçimini, 08.10. 2006 tarih ve 26313 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kent Konseyi Yönetmeliği hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla, bu çalışma yönergesi ile yapar.

Madde - 10 / 1 Seçimli ve Yıllık Faaliyet Bilgilendirme Genel Kurul Toplantıları Aşağıdaki Esaslara Göre Yapılır;

a)Yıllık Faaliyet Raporu Bilgilendirme Genel Kurul toplantılarının günü, saati, yeri ve gündemi en az 5 gün önceden Kent Konseyi Başkanlığı ve Kent Konseyi Yürütme Kurulu kararı ile Genel Sekreterlik çağrısı ile tarafından katılımcılara yazılı veya diğer iletişim araçları ile bildirilir. Ayrıca mahalli araçlarla kamuoyuna duyurulur. Bu toplantılarda salt çoğunluk aranmaz,

b)Üyeler Kent Konseyi Genel Sekreterliğinin önceden hazırladığı katılım listesini imzalayarak temsilci yaka kartlarını alarak toplantıya katılır. Seçim Divanı kurulduğunda hazirun listesi kapanır ve sadece hazirun listesinde olanlar oy kullanabilirler,

c)Seçimli Genel Kurul katılımcı üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Birinci toplantıda salt çoğunluk sağlanamaz ise en az 7 gün sonra yapılacak ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak ikinci toplantıdaki katılımcı üye sayısının yürütme kurulu üye tamsayısının 2 katından fazla olması gerekir. Genel kurul kararları katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır,

ç)Genel Kurul, yürütme kurulu tarafından önceden hazırlanmış gündemi görüşür, katılımcı üyelerin %30 yazılı isteği salt çoğunluk kabulü ile gündemde değişiklik yapılabilir,

d)Genel Kurul gündeminde seçim maddesi olursa, Kent Konseyi Başkanı ve Yürütme Kurulu üye seçimi Genel Kurulca seçilecek Divan Başkanı ve iki yazman tarafından yürütülür.

Madde – 11 Kent Konseyi Başkanı

Kent Konseyi Başkanı aşağıdaki esaslara göre seçilir;

a)Kent Konseyi Başkanı genel kurul tarafından birden fazla aday olursa gizli oylama açık sayım ile seçilir. Kent Konseyi Başkanının görev süresi Yürütme Kurulunun görev süresine paralel olmak üzere ilk dönem 2 yıl, ikinci dönem 3 yıldır,

b)Kent Konseyi Başkanı ilk oylamada üye tam sayısının üçte iki ve ikinci oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu ile seçilir. İkinci oylamada en çok oy alan iki aday için üçüncü tur oylama yapılır. Üçüncü oylamada en fazla oyu alan aday Başkan seçilmiş olur,

c)Kent Konseyi Başkanı seçimi kent konseyinin ilk seçimli toplantısının birinci birleşiminde tamamlanır,

ç)Kent Konseyi Başkanının izin hastalık veya başka bir sebeple görevde bulunmadığı hallerde bu süre içinde kendisine yürütme kurulunun yürütme kurulunca seçilen üyesi vekâlet eder,

d) Kent Konseyi Başkanı, İlgili Yönetmelik çerçevesinde Urla’da ki kent konseyinin görevlerinin yerine getirilmesinde birleştirici olarak tüm kurulları ile konseyin çalışmasını sağlar.  Kent konseyini temsil eder.

Madde – 12 Yürütme Kurulu Oluşumu;

a)Yürütme kurulu, genel kurul tarafından birinci dönem için iki, ikinci dönem için üç yıl görev yapar.

b)Yürütme kuruluna; kent konseyi başkanı, bulunmaması halinde yürütme kurulunca seçilen üyesi vekâlet eder,

c)Kent konseyi Yürütme Kurulu seçilmiş başkanı, yürütme kurulunca oluşum kararı verilen meclis başkanları,  genel sekreter ve dokuz seçilmiş üyeden oluşur;  genel kurullarda kurum;  yürütme kuruluna seçimden itibaren hemşeri birey esastır ve kurumsal temsil yoktur, bu nedenle kurumlar çalışma döneminde yürütme kurulundaki temsilcilerini değiştiremezler, kurumsal temsilini kaybeden üyenin durumu ilk yürütme kurulunda değerlendirilir.

ç)Aynı soy ismi taşıyan ve aralarında birinci derece kan bağı olan birden fazla kişi yürütme kurulunda görev alamaz,

d)Belediye başkanı, belediye meclis üyeleri; kent konseyi başkanı, meclis başkanı, kent konseyi yürütme kurulu veya meclis yürütme kurulu üyesi olamaz,

e)Genel kurulda yürütme kurulu için ayrıca 9 yedek üye seçilir.

f)Yürütme Kurulu seçimleri gizli oy açık sayım esasına göre yapılır. Seçim yönteminin blok liste ya da çarşaf liste ile yapılmasına genel kurul karar verir.

Madde – 13 Yürütme Kurulunun Çalışma İlkeleri;

a)Yürütme Kurulu, genel kurulun gündemini tespit eder ve genel kurul tarafından oluşturulan görüşleri ilgili kurum ve belediyeye sunar ve uygulamayı izler,

b)Yürütme Kurulu ayda bir olağan, kent konseyi başkanı veya en az 3 yürütme kurulu üyesinin isteği üzerine olağanüstü toplanır,

c)Yürütme kurulunun olağan toplantılarına özürsüz olarak üst üste 3 veya yılda 5 kez katılmayan üyelerin yürütme kurulu üyeliği düşer. (mazeret, özür  hastalık kaydı , davet vb  hususlar belgelenir) . Genel sekreter her üç ayda bir devamsızlıkları yürütme kurulu gündeminde sunar ve kararı zapta geçirir,

ç)Yürütme kurulu, asil ve yedek yürütme kurulu üyelerinin istifası nedeniyle çalışamaz hale gelirse Urla Belediye Başkanı bir ay içinde seçimli gündemli Genel Kurul’u toplayarak yeni yürütme kurulunun seçilmesini sağlar,

d)Kent Konseyi Yürütme Kurulunda kabul edilen projelerden Belediye Meclisine sevk edilenlerin görüşüleceği meclis toplantısına yürütme kurulundan proje ile ilgili temsilci / temsilciler katılırlar.

e) Ölüm veya istifa nedeniyle ayrılanlar, yıl içinde mazeretli mazeretsiz olarak beş defa toplantılara katılmayanlar için usul kalan süreyi tamamlamak üzere; sıra ile yedek üyenin çağırılmasıdır. Atama görev değişikliği ve /veya hemşerilik niteliğini kaybedenlerin durumları için yürütme kurulu faaliyetleri devam ettirmeye yönelik karar vermelidir. Ancak; bir kurumun kent konseyinin herhangi bir organında gönüllü temsil değişikliği; kurumun talebiyle yapılamaz;   bu gibi durumlarda yedek üye çağrılır.

Madde – 14 Yürütme Kurulu Görev ve Yetkileri;

a)Yönetmeliğe uygun olarak, Kent Konseyi çalışma yönergesi değişikliği önerilerinin görüşülmesi için genel kurulun toplanmasına karar vermek.

b)Komisyonlar, çalışma grupları ve meclislerinin görüş ve önerilerini, Kent Konseyi yönetim ilkeleri doğrultusunda, kentin önceliklerini dikkate alan bir yaklaşımla durum raporu ile kent vizyonunu belirlemeye yönelik olarak stratejik plan önerisi ve değişiklik önerisini çalışmalarını hazırlamak veya hazırlattırmak. Stratejik plan önerisi ile birlikte çalışma grupları ve meclislerin eylem planlarını ilgili kurumlarla koordine etmek, paylaşmak.

c)Komisyonlar, çalışma grupları ve meclislerinin görüş ve önerilerini dikkate alarak görevliler tarafından hazırlanan gelecek döneme ait kent konseyi yıllık program ve bütçe önerisi taslaklarını değerlendirmek. Yıl içinde,  şubat ve eylül aylarının sonuna kadar hedeflere ulaşılmasını sağlayacak yönergeler düzenlemek; kentin öncelikli sorunları ve çözüm önerileri hakkında görüş ve öneriler hazırlamak.

ç)Kentsel yaşam kalitesini geliştirmeyi hedefleyen koordinasyon kurulu yönergeleri ile yönetim sorumluluğu kaynak yönetimi, projelerin ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesini kapsayan süreçlere işlerlik kazandırmak. Bu toplantılarda alınan kararlar çerçevesinde hazırlanan görüş ve önerilerin çeşitli yöntemlerle Kamu, belediye ve ilgili katılımcı kuruluşlarda değerlendirilmesini, halka duyurulmasını sağlamak, faaliyette bulunmak.

d)Kent Konseyi işbirliği ağı kanalıyla belediye ve katılımcı kuruluşların ilgili uzman ve teknik personelinin kent konseyi çerçevesinde çok ortaklı proje yönetimi potansiyelini artırmak ve internet ortamında geliştirilecek kent ilişkilerini kapsandığı veri tabanıyla bilgi paylaşımını kolaylaştırmak. Kent Konseyi işbirliği ağı çalışmalarının bütüncül bir yaklaşımla eşgüdüm içinde geliştirilmesi için, belediye ve katılımcı kuruluşların ilgili uzman ve teknik personeli arasından kent konseyi işbirliği ağı koordinatörü ve koordinatör yardımcısı görevlendirmek.

e)Komisyonlar, çalışma grupları ve meclislerin, yeni üye kabulü veya bu yönergenin şartlarına uymayan veya bir yıl boyunca katılmaları gereken toplantılara katılmayan üyeliklerin iptaline yönelik önerileri hakkında karar vermek. Kent Konseyi organları üyelik ve toplantı kararlarına yönelik itirazlar hakkında bu yönergeye uygun olarak karar vermek,

f)Kent Konseyi komisyonları, meclisleri ve çalışma gruplarında hazırlanan öneri ve projelerin uygunluğuna  karar vermek,

e)Genel kurulda temsil edilmediği halde esas yönetmeliğe uygun olarak sonradan katılması icap eden yeni katılımcı kuruluşların, genel kurulda temsil edilmelerini genel kurula önermek,

f)Yürütme Kurulu, kent konseyi altı aylık faaliyet raporu ve kesin hesabı taslağını değerlendirerek, her yıl en geç Şubat ve Eylül ayı sonuna kadar görüşülmesi için genel kurul toplantısının yapılmasına karar vermek,

g)Kent Konseyi yıllık program bütçesine göre Belediye ve katılımcı kuruluşların taahhüt ettikleri katkıların sağlanması ve katılımcı bütçenin uygulanmasından sorumludur,

ğ)Harcama yetki sınırlarını belirlemek.

Madde – 15 Genel Sekreterlik

Genel Sekreterlik aşağıdaki esaslara göre seçilir ve çalışır;

a)Kent Konseyi Genel Sekreterini atamaya ve görevden almaya Yürütme Kurulu yetkilidir. Belediye Başkanının önereceği 3 (üç)aday arasından Yürütme Kurulu Genel Sekreteri seçer, Yürütme Kurulu gerekli gördüğü takdirde görevden alabilir.

b)Kent Konseyi Genel Sekreteri kent konseyinin görevlerinin yerine getirilmesini koordine eder. Meclisler, komisyonlar, çalışma grupları vb. yapılar arasındaki çalışma uyumunu ve koordinasyonu sağlar, Kent Konseyinin tüm idari işlerini yapar, arşivi oluşturur.

c) Genel Sekreter Kent Konseyi Başkanına ve Yürütme Kuruluna karşı sorumludur ve Belediyeyi temsilen yürütme kurulu üyesidir,

ç)Komisyonların, çalışma gruplarının, meclislerin faaliyet raporları ve genel kurul faaliyet raporu bir bütün halinde kent konseyi yıllık faaliyet raporu olarak hazırlanarak en geç 15 Şubat’a kadar yürütme kuruluna sunulur,

d)Komisyon, çalışma ve proje gruplarının kurulum ve çalışmalarını takip eder,

e)Genel Kurulların tüm bürokrasini takip eder,

f)Seçimli genel kurulların hazirunlarını hazırlar.

Madde - 16  Meclisler

Meclisler, kentteki özel ilgi gruplarının örneğin kadınlar, çocuklar, gençler, engelliler, emekliler ve mahalle düzeyinde halkın, kent konseyinde temsil edilmesini ve çok ortaklı proje uygulamalarına ve faaliyetlere katılımı sağlayan platformlar şeklinde, Yürütme Kurulunca aşağıda belirtilen şartlar içerisinde kurulur;

a)Mevcut Meclislerin devamı; Seçimli genel kurulu takiben yapılacak ilk seçimli meclis toplantısında başkanın ve yürütme kurullarının seçimi ile devam eder.

b)Kent konseyinin meclisleri; üyesi en az otuz üzerinde gönüllüye sahip engelli, çocuk, gençlik, emekli ve kadından v.b. oluşur,

c)Her meclisin seçilmiş başkanı ve 6 yürütme kurulu üyesinden oluşur,

ç)Meclislerden; ölüm veya istifa nedeniyle ayrılanlar, yıl içinde mazeretli mazeretsiz olarak beş defa  toplantılara katılmayanlar yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yedek üyelerden seçilir, meclislerin yürütme kurullarının sürdürebilirlikleri için, kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üyeler Meclislerin Yürütme Kurulları tarafından ilgili meclislerin üyeleri arasından görevlendirilir.

d) Meclisler konularına ilişkin çalışma komisyonları gibi ihtisas proje grupları oluşturabilir.

e) Meclislerin çalışma alan, usul ve esasları bu yönergeye aykırı olamaz, aykırılığın yürütme kurulunca tespiti halinde meclislerin bahse konu faaliyetleri, yürütme kurulu tarafından askıya alınır.

Madde – 17 Meclislerin Ortak Nitelikteki Görev ve Yetkileri

a) Bu yönergeye uygun olarak kent konseyi eylem planları, yıllık program ve bütçe çerçevesinde meclisi ilgilendiren çok ortaklı proje yönetimi uygulamaları ve faaliyetler hakkında mevcut durum analizi, görüş ve öneriler hazırlamak, bunların kent konseyi yürütme kurulunda; proje gönüllüleri, meclis yürütme kurulu üyeleri ve başkanı ile değerlendirilmesini sağlamak,

b)Urla’yı ilgilendiren çok ortaklı proje yönetimi uygulamaları ve faaliyetlere katkıda bulunmak. Bu bağlamda, kentin kendi meclis konusu üzerinden öncelikli sorunları ve çözüm önerileri hakkında hazırladığı görüş ve önerileri ilgili kurumlara iletmek üzere kent konseyi yürütme kuruluna verir.

Madde – 18 Komisyonlar

a)Komisyonlar kentteki her sektörün Kent Konseyinde temsil edilmesini ve faaliyetlere katılımını sağlayan komisyonlar şeklinde yürütme kurulu tarafından belirlenir. En az 5 kişiden oluşur,

b)Çalışma komisyonları bu yönergenin amacına uygun olarak   yürütme Kurulu kararı ile  kurulur,

Komisyonlar Üst üste 2 yılda 5ten çok toplantı yapmaması, üye sayısı üç kişinin altına düşmesi halinde yürütme kurulunca kapanır,

c)Komisyonlar, başkan veya vekili tarafından belirlenen ve toplantı tarihinden en az 3 (üç) gün önce çeşitli yöntemlerle üyelere bildirilen gündem ve tarihte toplanır. Komisyon üyelerinin çoğunluğunun onaylaması ile toplantıda kararlar verilir, tüm toplantı yazmanca kayıt altına alınır, katılanlarca imzalanır,

ç)Komisyonlar, üyelerin çoğunluğu ile toplanır. Çoğunluk sağlanamazsa çalışma grubu bir hafta sonra aynı gün, saat ve yerde katılanlarla toplanır,

d) Komisyonlar genel sekreterliğe bildirmek şartıyla, toplantı tutanaklarına kaydetmek kaydı ile de proje grupları kurabilir ve kapatabilir. Genel sekreter ilk yürütme kurulu toplantısında,  proje grupları hakkında bilgi verir,

e)Komisyonların çalışma alan, usul ve esasları bu yönergeye aykırı olamaz, aykırılığın yürütme kurulunca tespiti halinde meclislerin bahse konu faaliyetleri, yürütme kurulu tarafından askıya alınır.

Madde – 19 Her Komisyonun Ortak Nitelikteki Görev ve Yetkileri

a) Stratejik plan, eylem planları, yıllık program ve bütçe, yürütme kurulu görüşleri çerçevesinde komisyon, çalışma grubunu ilgilendiren çok ortaklı proje yönetimi uygulamaları ve faaliyetler hakkında mevcut durum analizi, görüş ve öneriler hazırlamak, bunların yürütme kurulunda değerlendirilmesini sağlamak,

b) Yönerge çerçevesinde komisyonu ilgilendiren çok ortaklı proje yönetimi uygulamaları ve faaliyetlerine katkıda bulunmak. Bu bağlamda, kentin öncelikli sorunları ve çözüm önerileri hakkında hazırladığı görüş ve önerileri sorumlu yürütme kurulu üyesi veya genel sekreter kanalıyla yürütme kuruluna bildirmek.

Madde – 20 – Onursal Danışma Komisyonu

a) Komisyonun; Urla Eski Belediye Başkanları, Eski Kent Konseyi Başkanları ve eski seçim bölgesi olan TBMM üyeleri doğal üyeleridir; akademisyen, bürokrat, geçmiş yürütme kurulu üyeleri ve Urla’ya faydalı olacağı yürütme kurulunca değerlendirilen kişilerden,  yazılı talep edenler, yürütme kurulu kararı ile  komisyonu oluşturur,

b) Onursal üyeler Kent ile ilgili yerel, ulusal ve uluslararası platformlarda çalışmalar yaparlar, kentteki faaliyetlerin anlatılmasına yardımcı olurlar. Yürütme kurulunca görevlendirilerek temsil görevlerinde bulunurlar.

Madde – 21 Proje ve Çalışma Grupları

a)Çalışma, proje grupları geçmiş dönemdeki çalışma gruplarının değerlendirilmesine göre komisyonlarda belirlenir,

b) Çalışma, proje grupları kent konseyi gönüllüleri ile  zaman, mekan ve kayıt gözetmeksizin çalışmalarını icra ederler ancak kamuoyu ile paylaşamazlar.

Madde – 22 Kent Konseyi Gönüllüsü

a)Urla Kent Konseyi, Tüm Kurum, Dernek, STK ve  Gönüllü Kişilerin ortak platformudur.  Gönüllüler; kentinde ikamet eden; görev yapan; çalışan ve topluma yararlı kişilerden oluşur.

b)Kent Konseyi;  genel kurul üyeleri kurumları temsil etseler dahi gönüllü bireysellik esastır. Gönüllülerin çalıştığı Kent Konseyi organlarında; Türkiye Cumhuriyeti yasalarına ve Kent Konseyi Amaçlarına uygun hareket  etmek kaydıyla bağımsızdırlar ; ancak kent konseyi adına açıklama / paylaşım yapamazlar.

c)Buna uymayanların kent konseyi organlarında çalışmalarına yürütme kurulu kararı ile son verilebilir.

d)Kent konseyinin tüm organlarında gönüllülük esastır. Bu organlarda çalışanların tamamı gönüllüdür. Gönüllülerin Kent konseyindeki faaliyetlerini aksatacak durumlarda gönüllüden bulunduğu organın faaliyetini aksatmayacak önlemleri alması beklenir. Ölüm veya istifa nedeniyle ayrılanlar, yıl içinde mazeretli mazeretsiz olarak beş defa toplantılara katılmayanların üyelikleri düşer.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Toplantı ve Görüşme Usulü

Madde – 23 a)Kent konseyi organları, çalışma yönergelerinde belirlenen yer ve zamanlarda üye tam sayısının salt çoğunluğu ile olağan olarak toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Oylamada eşitlik çıkması halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır,

b)Genel kurul, yürütme kurulu başkanı tarafından doğrudan veya 8 inci maddede öngörülen katılımcı sayısının üçte birinin teklifi üzerine olağan üstü toplantıya çağırılabilir,

Toplantılarda katılanların çoğunluğuyla karar verir. Oylama işaret veya ad okunarak yapılır. Oy verme kabul, ret veya çekimser şeklinde olur,

c)Toplantı tutanağı; başkanlık divanı tarafından düzenlenip imzalanır ve kent konseyi görevlileri tarafından ilgililere bildirilir ve halka açık tutulur ve arşivlenir.

Görüşlerin ilanı

Madde – 24 a)Meclislerde ve çalışma guruplarında oluşturulan görüşler, Kent Konseyi yürütme kurulunda görüşülerek ilgili kurumlara ve belediye gönderilir,

b)Kent konseyi genel kurul ve yürütme kurulunca oluşturulan görüşler, belediye meclisinin ilk toplantısında değerlendirildikten sonra belediye tarafından kent konseyine bildirilir ve uygun araçlarla kamuoyuna duyurulur,

c)Kent Konseyi, Meclisler, Komisyonlar adına yapılan açıklamalar; Kent Konseyi yürütme kurulu kararıyla yapılır.

Madde – 25 Kent Konseyinin Belediye ve Katılımcı Kuruluşlarla İlişkileri

Kent Konseyini temsil etmeye Yürütme kurulunun onayı ile yetkilenme yapılır, diğer kent konseyleri ve platformlar ile ilişkilerde kent konseyi yürütme kurulunca yetkilendirilmiş kişi, çalışma grupları ve gönüllüler ilgi alanları çerçevesinde görevlendirilebilirler. 

Madde – 26 Kent Konseyi Saymanı

Saymanlık görevi Kent Konseyi Genel Sekreteri tarafından Yürütme kurulundan onaylı olarak yerine getirilir.

Madde – 27 Kent Konseyinin Mali Yapısı

Kent Konseyinin mali yapısı aşağıdaki esaslara göre olur;

a)Urla Belediyesi, Urla Kent Konseyine bütçesinden ödenek ayırmak suretiyle ayni ve nakdi yardım yapar ve destek sağlar,

b)Urla Kent Konseyi Yürütme Kurulu,bütçenin oluşmasında Belediye ile işbirliği yaparak önerilerini rapor halinde sunar,

c)Bütçeden yapılan harcamalar, Yürütme Kurulu tarafından hazırlanan rapor ile Genel Kurulun bilgisine ve onayına sunulur.

Madde – 28 Kent Konseyinin Gelirleri

Kent Konseyinin gelirleri aşağıda belirtilmiştir;

a)Urla Belediye bütçesinden ayrılacak paylar,

b)Yerel, ulusal, uluslararası kuruluşlardan alınacak proje desteklerinden,

c)Bağış ve diğer gelirlerden oluşur.

Madde – 29 Kent Konseyinin Giderleri

Kent Konseyinin giderleri aşağıda belirtilmiştir.

a)Personel Giderleri

b)Proje Giderleri

c)Temsil Giderleri

d)Genel Giderlerden oluşur.

Madde – 30 Gelirler Urla ilçesinde bir ulusal bankada açılacak kent konseyi hesabında toplanır. Hesaptan para çekme yetkisi kent konseyi başkanı ile sayman veya başkanın bulunmadığı durumda yürütme kurulunun seçilen üyesi ve saymanın imzası ile gerçekleşir.

Madde – 31 Yürürlük

Bu Yönetmelik, 18/04/2019 yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde – 32 Yürütme

Bu Yönetmelik hükümleri Kent Konseyi Başkan ve Yürütme Kurulunca Yürütülür.