URLA KENT KONSEYİ İÇ TÜZÜĞÜ

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

AMAÇ

MADDE        1-Bu iç tüzüğün amacı; kent yaşamında hemşehrilik bilincinin gerçekleştirilmesi, sürdürülebilir kalkınma,çevreye yaklaşım,sosyal yardımlaşma ve dayanışma,şeffaflık,katılımcılık,yerinde ve kamuya hizmet arz etmeyi sağlamak üzere Kent Konseyinin oluşum ilkelerini düzenlemektedir.

KAPSAM

MADDE        2- Bu iç tüzük; Kent Konseyinin yönetim ilkelerini,organlarını,görev ve yetkileri ile çalışma esaslarını kapsar.

HUKUKİ DAYANAK

MADDE        3-Bu iç tüzük; 03.07.2005 tarih 5393 sayılı Belediye Kanununun kent konseyini düzenleyen 76.maddesine, 08.10. 2006 tarih ve 26313 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kent Konseyi Yönetmeliği ile 06.06.2009 tarih 27250 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan değişikliklere dayanılarak hazırlanmıştır.

TANIMLAR

MADDE        4- Bu iç tüzükte geçen

a-Belediye: Belediye Meclisi kararı ile kent konseyi oluşumuna yardım ve destek sağlayan Urla Belediyesini,

b-Katılımcı Kuruluş ve Kişiler:Kent konseyi oluşumuna katılma kararı alan İçişleri Bakanlığınca çıkartılmış genelgede adı geçen kuruluş,bu iç tüzüğün 8.maddesinde yer alan kişi ve ilgilileri,

c-Genel Kurul:Kent Konseyi genel kurulunu,

d-Koordinasyon Kurulu: Kent Konseyi Başkanı, yürütme kurulu ve genel sekreterden oluşur,

e-Meclisler ve Çalışma Grupları: Kent konseyince seçilecek çalışma gruplarını ve kurulacak olan meclisleri (kadın, engelli vb.)

KENT KONSEYİNİN GÖREVLERİ

MADDE        5-Yerel düzeyde hemşehrilik hukuku ve bilincinin geliştirilmesi, çok ortaklı yönetim anlayışının benimsenmesi, kentle ilgili strateji ve eylem planlarının belirlenmesi, ortak bir kent kültürünün geliştirilmesi için kentin kimliği ile ilgili olarak tarihsel kültürel sosyal ekonomik çevre ile ilgili değerler geliştirmek, kentin yaşam kalitesini geliştiren eşitlikçi, çağdaş programları desteklemek, kentte yaşaya kadın, genç, çocuk, yaşlı, engelli vb. başka grupların etkinliklerini arttırmak, kent kaynaklarının etkili, verimli ve adil kullanımına katkıda bulunmak, kenti yaşanabilir, çağdaş, engelsiz bir gelecek için kararlar almak ve ayrıca yasaların kent konseyine verdiği diğer görevleri yerine getirmek ve kent konseyinde oluşan görüşlerin belediye meclisinin ilk toplantısında gündeme alınıp görüşülmesini sağlamaktır.

ÇALIŞMA İLKELERİ

MADDE        6-Kent Konseyi kentine sahip çıkma, aktif katılım ve çözümde ortaklık ilkelerinin bütünlüğünde kenti sürdürülebilir geleceğe taşıyan bir ortaklık modeli oluşturulması, insan hak ve hukukunun korunması, hayvan hak ve hukukunun korunması, eşitlik saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, demokratik katılım, bilimsellik,  sosyal sorumluluk gibi ilkelerin ön planda tutulmasıdır.

Kent Konseyi Türkiye Cumhuriyeti tarafından kabul edilen kentlere ilişkin ulusal ve uluslararası tüm düzenlemeler doğrultusunda faaliyet gösterebilir.

İKİNCİ BÖLÜM

KENT KONSEYİNİN OLUŞUMU,ORGANLARI VE ÇALIŞMA ESASLARI

BİRİNCİ KISIM

KENT KONSEYİNİN OLUŞUM AŞAMALARI VE OLUŞUMU

MADDE        7-Kent Konseyinin oluşumu aşağıdaki aşamalarla başlar:

a-Kuruluş aşamasıyla Belediye Başkanının girişimiyle Kent Konseyi oluşumuna katılabilecek kuruluşların yetkilileri ve diğer ilgililere yönelik bilgilendirme süreci sonunda; bu iç tüzüğe uygun Kent Konseyi Çalışma Grupları konusunda katılanların çoğunluğu ile mutabakata varılır.

b-Kent Konseyi oluşumu için yapılacak ilk genel kurul toplantısı, üyelerin salt çoğunluğunun katılımı ve İçişleri Bakanlığınca hazırlanıp 08.10.2006 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Kent Konseyi Yönetmeliği ve 06.06.2009 tarih 27250 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan değişikliklere göre belirlenen esas ve usullere göre yapılır.

c-Bu yönetmeliğe uygun olarak ilk genel kurul toplantısında kabul edilen kent konseyi iç tüzüğü alınan diğer kararlar çerçevesinde, genel kurul tarafından seçilen kişiler öncülüğünde kent konseyi organları ve en geniş katılımı sağlayacak şekilde oluşturulmuş Belediye ve katılımcı kuruluşlar tarafından konsey çalışmaları için gerekli personel görevlendirilir. Büro, toplantı salonu ortamı ve ihtiyaçları karşılanır.

KENT KONSEYİNİN OLUŞUMU

MADDE        8-Kent Konseyi aşağıdaki maddelerde belirlenen kişi ve kurum temsilcilerinden oluşur.

a-Mahallin mülki idare amiri veya temsilcisi

b-Belediye Başkanı veya temsilcisi

c-Kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri (Mülki İdare Amirinin görevlendirdiği 10 kişi)

d-Meslek Odaları, Noter, Kefalet Kooperatifleri, Birlik Temsilcileri

e-Mahalle Muhtarlarının kendi aralarından seçtikleri toplam temsilci sayısı 10’dan az olmayacak, 20’den de fazla olmayacaktır.

f-İlçe teşkilatı kurulmuş olan siyasi parti temsilcileri (birer kişi)

g-Kamu yararına faaliyet gösteren ilgili dernek ve vakıf temsilcileri

h-İlçe sınırlarında bulunan üniversitelerden birer temsilci

ı-İlçede örgütlü olan memur ve işçi sendika temsilcilerinden birer kişi

i-Urla Belediyesi sınırları içinde bir önceki yılın dernek beyannamelerini vermiş,dernek adresleri olan, eğitim, sağlık, kültür sanat, çevre, hayvan hakları, hukuk, basın, kadın, gençlik, çalışanlar, emekliler ve sosyal dayanışma alanlarında kurulmuş olan dernek ve kuruluşlardan birer temsilci

j-Urla kent konseyince kurulmuş olan meclis ve çalışma gruplarından birer temsilci

İKİNCİ KISIM

KENT KONSEYİ ORGANLARI VE ÇALIŞMA ESASLARI

ORGANLAR

MADDE        9-Kent Konseyi aşağıdaki organlardan oluşur.

            a-Genel Kurul

            b-Yürütme Kurulu

            c-Meclisler ve Çalışma Grupları

            d-Kent Konseyi Başkanı

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

GENEL KURUL OLUŞUMU,ÇALIŞMA İLKELERİ VE GÖREVLERİ

 

MADDE        10-Genel Kurulu oluşumu ve çalışma ilkeleri aşağıdadır.

 

a-Genel Kurul Urla Kent Konseyinin en yetkili organı olup,bu iç tüzüğün8.maddesinde sayılan üyeleren oluşur.

 

b-Genel Kurul Üyeleri her mali idareler seçimi sonuçlarının ilanını takip eden en geç 3 ay içinde toplanır. ilk seçimli toplantıyı bir önceki kurulmuş bulunan Kent Konseyi Yürütme Kurulu düzenler.

 

c-Urla Kent Konseyi genel kurulunda kurum ve kuruluşları temsil edecek kişiler birinci dönem iki yıl,ikinci dönem üç yıl görev yaparlar. Kurum ve kuruluşlarca ilk kez belirlenen yada herhangi bir nedenle değiştirilen temsilcilerin isimleri kent konseyinin gündemindeki ilk seçimli genel kurul toplantısından en az 15 gün önce kent konseyi genel sekreterliğine bildirilir. Hazirun listesini genel sekreterlik hazırlar.

 

d-Urla Kent Konseyi yönetmeliği ve bu iç tüzükte belirtilen amaçlara ve ilkelere aykırı söylem ve eylemleri belirlenen yada Urla Kent Konseyinin olağan ve olağanüstü toplantılarına mazeretsiz olarak birbirini takip eden üç toplantıya katılmayanların genel kurul üyelikleri yürütme kurulunun önerisi ve genel kurulun salt çoğunluk kararı ile Urla Kent Konseyi üyeliğinden düşürülür.

 

e-Urla Kent Konseyinin üyesi olan kurum ve kuruluşlar yetkili organlarının kararı ile genel kurul üyeliğinden çekilebilirler.

 

f-Urla Kent Konseyi iç tüzüğünün 8 .maddesine uygun olarak yeni katılımlara açıktır. Başvurular yürütme kurulu tarafından görüşülerek,kent konseyinin ilk genel kurul toplantısına sunulur. Karar genel kurul salt çoğunluğu ile alınır.

 

GENEL KURUL GÖREV VE YETKİLERİ

 

MADDE        11-Genel Kurulun görev ve yetkileri aşağıdadır.

 

a-Urla Kent Konseyi faaliyet raporu bilgilendirme genel kurulu her yıl Ocak ve Eylül aylarında olağan olarak toplanır, bu toplantılar yürütme kurulu kararıyla bir ayı geçmemek üzere ertelenebilir.

 

b-Kent Konseyi olağan üstü genel kurul toplantısı,kent konseyi yürütme kurulu kararıyla doğrudan veya konsey üyelerinin 1/3 ünün yazılı isteği ile gündemli olarak olağan üstü toplantıya çağırabilir.Olağanüstü toplantıda ek gündem maddesi önergesi verilemez.

 

c-SeçimliGenel Kurul; Urla Kent Konseyi başkanı ile yürütme kurulu asil ve yedek üyelerini seçer. Ayrıca genel kurulca ilgili yönetmeliğin ve bu iç tüzük hükümlerine aykırı olmamak koşulu ile yürütme kurulunun meclislerin ve çalışma gruplarının seçim ve çalışma esaslarını belirleyen çalışma yönergesi hazırlar.

 

d-Genel kurulca oluşturulan ve kabul edilen yazılı öneri ve projeler Urla Belediye Meclisinin takip eden ilk toplantısında değerlendirilmek üzere meclis başkanlığına sunulur. Ayrıca çeşitli yöntemlerle ilgililere ve halka duyurulur.

 

GENEL KURUL TOPLANTILARI

 

MADDE        12- Seçimli ve Yıllık Faaliyet Bilgilendirme Genel Kurul toplantıları aşağıdaki esaslara göre yapılır.

 

a-Yıllık Faaliyet Raporu Bilgilendirme Genel Kurul toplantılarının günü, saati, yeri ve gündemi en az 5 gün önceden Urla Kent Konseyi Başkanlığı ve Kent Konseyi Yürütme Kurulu kararı ile Genel Sekreterlik çağrısı ile tarafından katılımcılara yazı veya diğer iletişim araçları ile bildirilir. Ayrıca mahalli araçlarla kamuoyuna duyurulur. Bu toplantılarda salt çoğunluk aranmaz.

 

b-Üyeler Urla Kent Konseyi Genel Sekreterliğinin önceden hazırladığı katılım listesini imzalayarak temsilci yaka kartlarını alarak toplantıya katılır.Seçim Divanı kurulduğunda hazirun listesi kapanır ve sadece hazirun listesinde olanlar oy kullanabilirler.

 

c- Seçimli Genel Kurul katılımcı üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır.Birinci toplantıda salt çoğunluk sağlanamaz ise en az 7 gün sonra yapılacak ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak ikinci toplantıdaki katılımcı üye sayısının yürütme kurulu üye tamsayısının 2 katından fazla olması gerekir. Genel kurul kararları katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır.

 

d-Genel kurul ilk kuruluş toplantısının gündemini ve başkanlığını Urla Belediye Başkanı veya temsilcisi,sonraki olağan ve olağan üstü genel kurullara seçilmiş kent konseyi başkanı başkanlık eder. Ayrıca genel kurul tarafından başkanlık divanına iki yazman üye seçilir. Katılanların çoğunluğu ile karar verilir. Oylama işaret veya ad okunarak yapılır.Oy verme kabul-ret veya çekimser şeklinde olur.Seçilen üyeler başkanla birlikte genel kurul tutanağını imzalar.

 

e- Genel Kurul, yürütme kurulu tarafından önceden hazırlanmış gündemi görüşür,katılımcı üyelerin %30 yazılı isteği salt çoğunluk kabulü ile gündemde değişiklik yapılabilir.

 

f-Genel Kurul gündeminde seçim maddesi olursa , Kent Konseyi Başkanı ve Yürütme Kurulu üye seçimi Genel Kurulca seçilecek Divan Başkanı ve iki yazman tarafından yürütülür.

 

YÜRÜTME KURULU

MADDE        13- Yürütme Kurulunun oluşumu ve çalışma ilkeleri

a-Urla Kent Konseyi yürütme kurulu genel kurul tarafından 1. Dönem için 2,2.dönem için 3 yıl görev yapmak üzere seçilen 15 asil üye,genel kurul tarafından ayrıca seçilen kent konseyi başkanı ile kadın, gençlik ve engelli meclisi başkanlarının yer aldığı toplam 19 kişiden oluşur.Genel kurulda yürütme kurulu için ayrıca 15 yedek üye seçilir. Aynı soyismi taşıyan ve aralarında birinci derece kan bağı olan birden fazla kişi yürütme kurulunda görev alamaz.

b- Yürütme Kurulu seçimleri gizli oy açık sayım esasına göre yapılır.Seçim yönteminin blok liste yada çarşaf liste ile yapılmasına genel kurul karar verir.

c-Kent Konseyi başkanı bulunmaması halinde yürütme kurulunun en yaşlı üyesi başkanlık yapar.

d-Yürütme Kurulu ayda bir olağan,kent konseyi başkanı veya en az 4 yürütme kurulu üyesinin isteği üzerine olağan üstü toplanır.

e-Yürütme kurulunun toplantılarına özürsüz olarak üst üste 3 veya yılda 5 kez katılmayan üyelerin yürütme kurulu üyeliği düşer.

f-Yürütme kurulu,asil ve yedek yürütme kurulu üyelerinin istifası nedeniyle çalışamaz hale gelirse Urla Belediye Başkanı bir(1) ay içinde seçimli gündemli Genel Kurul’u toplayarak yeni yürütme kurulunun seçilmesini sağlar.

g-Kent Konseyi Yürütme Kurulunda kabul edilen projelerden Belediye Meclisine sevk edilenlerin görüşüleceği meclis toplantısına yürütme kurulundan proje ile ilgili temsilci/ temsilciler katılırlar.

YÜRÜTME KURULU GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE        14- Yürütme Kurulu görev ve yetkileri şunlardır.

a-Yönetmeliğe uygun olarak,Kent Konseyi iç tüzüğü değişikliği ile çalışma grupları ve meclislerin oluşumuna ilişkin hazırladığı değişiklik önerilerinin görüşülmesi için genel kurulun toplanmasına karar vermek

b-Kent Konseyi yönetim ilkeleri doğrultusunda,kentin önceliklerini dikkate alan bir yaklaşımla mevcut durum raporu ile kent vizyonunu belirlemeye yönelik olarak stratejik plan önerisini va değişiklik önerisini hazırlamak veya hazırlattırmak.Stratejik plan önerisi ile birlikte çalışma grupları ve meclislerin eylem planları önerilerinin veya değişiklik önerilerinin görüşülmesi için genel kurulun toplanmasına karar vermek.

c- Çalışma grupları ve meclislerinin görüş ve önerilerini dikkate alarak,görevlilerce hazırlanan önceki döneme ait kent konseyi yıllık faaliyet raporu ve kesin hesabı taslaklarını değerlendirmek ve her yıl en geç Şubat ayının sonuna kadar görüşülmek üzere genel kurulun toplanmasına karar vermek.

d-Çalışma grupları ve meclislerinin görüş ve önerilerini dikkate alarak görevliler tarafından hazırlanan gelecek döneme ait kent konseyi yıllık program ve bütçe önerisi taslaklarını değerlendirmek,her yıl en geç Temmuz ayının sonuna kadar hedeflere ulaşılmasını sağlayacak yönergeler düzenlemek,kentin öncelikli sorunları ve çözüm önerileri hakkında görüş ve öneriler hazırlamak.Kentsel yaşam kalitesini geliştirmeyi hedefleyen koordinasyon kurulu yönergeleri ile yönetim sorumluluğu,kaynak yönetimi,projelerin ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesini kapsayan süreçlere işlerlik kazandırmak.Bu toplantılarda alınan kararlar çerçevesinde hazırlanan görüş ve önerilerin çeşitli yöntemlerle belediye ve ilgili katılımcı kuruluşlarda değerlendirilmesini,halka duyurulmasını sağlamak.

e-Kent Konseyi işbirliği ağı kanalıyla belediye ve katılımcı kuruluşların ilgili uzman ve teknik personelinin kent konseyi çerçevesinde çok ortaklı proje yönetimi potansiyelini artırmak ve internet ortamında geliştirilecek kent ilişkisel veri tabanıyla bilgi paylaşımını kolaylaştırmak.Kent Konseyi işbirliği ağı çalışmalarının bütüncül bir yaklaşımla eşgüdüm içinde geliştirilmesi için,belediye ve katılımcı kuruluşların ilgili uzman ve teknik personeli arasından koordinasyon kurulu kararıyla kent konseyi işbirliği ağı koordinatörü ve koordinatör yardımcısı görevlendirmek.

f-Çalışma grupları ve meclislerin,yeni üye kabulü veya bu yönergenin şartlarına uymayan veya bir yıl boyunca katılmaları gereken toplantılara katılmayan katılımcı kuruluş temsilcilerinin geri çekilmesi ve yerlerine yeni temsilcilerin görevlendirilmesi veya bireysel üyeliklerin iptaline yönelik önerileri hakkında karar vermek. Kent Konseyi organları üyelik ve toplantı kararlarına yönelik itirazlar hakkında bu iç tüzüğe uygun olarak karar vermek.

g-Kent Konseyi meclislerince ve çalışma gruplarında hazırlanan öneri ve projelerin uygunluğuna karar vermek.

h-Yıllık kent konseyi ödülleri ve değerlendirme kriterleri ile bunlara hak kazanan örnek kuruluş ve kişileri genel kurula önermek.

ı-Genel kurulda temsil edilmediği halde esas yönetmeliğe uygun olarak sonradan katılması icap eden yeni katılımcı kuruluşların,genel kurulda temsil edilmelerini genel kurula önermek.

i-Yürütme Kurulu,kent konseyi yıllık faaliyet raporu ve kesin hesabı taslağını değerlendirerek,her yıl en geç Şubat ayı sonuna kadar görüşülmesi için genel kurul toplantısının yapılmasına karar vermek.

j-Kent Konseyi yıllık program bütçesine göre Belediye ve katılımcı kuruluşların taahhüt ettikleri katkıların sağlanması ve katılımcı bütçenin uygulanmasından sorumludur.

k-Harcama yetki sınırlarını belirlemek.

KENT KONSEYİ BAŞKANI

MADDE        15- Kent Konseyi Başkanı aşağıdaki esaslara göre seçilir.

a-Kent Konseyi Başkanı genel kurul tarafından birden fazla aday olursa gizli oylama açık sayım ile seçilir.Kent Konseyi Başkanının görev süresi Yürütme Kurulunun görev süresine paralel olmak üzere ilk dönem 2 yıl,ikinci dönem 3 yıldır.

b-Kent Konseyi Başkanı ilk oylamada üye tam sayısının üçte iki ve ikinci oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu ile seçilir.İkinci oylamada en çok oy alan iki aday için üçüncü tur oylama yapılır. Üçüncü oylamada en fazla oyu alan aday Başkan seçilmiş olur.

c-Kent Konseyi Başkanı seçimi kent konseyinin ilk seçimli toplantısının birinci birleşiminde tamamlanır.

d-Kent Konseyi Başkanının izin hastalık veya başka bir sebeple görevde bulunmadığı hallerde bu süre içinde kendisine yürütme kurulunun en yaşlı üyesi vekalet eder.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

KENT KONSEYİ ÇALIŞMA GRUPLARI

ÇALIŞMA GRUPLARI

MADDE        16-Çalışma grupları kentteki her sektörün Kent Konseyinde temsil edilmesini ve faaliyetlere katılımını sağlayan ihtisas komisyonları şeklinde genel kurul tarafından 2(iki) yılda bir belirlenir.En az 3 (üç) kişiden oluşur.

ÇALIŞMA GRUPLARI GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE        17- Her çalışma grubunun ortak nitelikteki görev ve yetkileri şunlardır.

a-Stratejik plan,eylem planları,yıllık program ve bütçe,yürütme kurulu görüşleri çerçevesinde çalışma grubunu ilgilendiren çok ortaklı proje yönetimi uygulamaları ve faraliyetler hakkında mevcut durum analizi,görüş ve öneriler hazırlamak,bunların genel kurulda değerlendirilmesini sağlamak.

b-İç tüzük çerçevesinde çalışma grubunu ilgilendiren çok ortaklı proje yönetimi uygulamaları ve faaliyetlerine katkıda bulunmak.Bu bağlamda,kentin öncelikli sorunları ve çözüm önerileri hakkında hazırladığı görüş ve önerileri çalışma grubu başkanlığı kanalıyla ilgillere iletmek ve kamuoyu ile paylaşmak.

Belirlenen Çalışma Grupları

-Kentsel Tasarım Komisyonu

- Eğitim, Kültür ve Sanat Komisyonu

-Çevre ve Sağlık Komisyonu

-Tarım ve Gıda Komisyonu

-Esnaf ve Ticaret Komisyonu

-Tarih, Turizm ve Urlayı Tanıtma

-Su Ürünleri Komisyonu

c-Çalışma grubu ,başkan veya vekili tarafından belirlenen ve toplantı tarihinden en az 3 (üç) gün önce çeşitli yöntemlerle üyelere bildirilen gündem ve tarihte toplanır.

d-Çalışma grubu,üyelerin çoğunluğu ile toplanır.Çoğunluk sağlanamazsa çalışma grubu bir hafta sonra aynı gün,saat ve yerde katılanlarla toplanır.

e-Çalışma grubu,katılanların çoğunluğu ile karar verir. Oylama işaret veya ad okunarak yapılır. Oy verme kabul,ret veya çekimser şeklinde olur.

f-Çalışma grupları ve meclisler önceki döneme ait yıllık faaliyet raporlarını her yıl en geç Ocak ayı sonuna kadar bir üstüne iletir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

KENT KONSEYİ MECLİSLERİ

MECLİSLER

MADDE        18-Meclisler, kentteki özel ilgi gruplarının örneğin kadınlar,çocuklar,gençler,engelliler,emekliler ve mahalle düzeyinde halkın,kent konseyinde temsil edilmesini ve çok ortaklı proje uygulamalarına ve faaliyetlere katılımı sağlayan platformlar şeklinde,genel kurul tarafından belirlenir.Meclislerden ölüm veya istifa nedeniyle ayrılanlar,özürsüz olarak arka arkaya üç defa toplantılara katılmayanlar,belediye veya katılımcı kuruluş adına temsil niteliğini kaybedenler yerine,kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üyeler seçilir.Aynı şekilde, Meclislerin Yürütme Kurullarının sürdürebilirlikleri için, kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üyeler Kent Konseyi Yürütme Kurulu tarafından ilgili meclislerin üyeleri arasından görevlendirilir.

MECLİSLERİN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE        19-Her meclisin ortak nitelikteki görev ve yetkileri şunlardır.

a-Bu iç tüzüğe uygun olarak kent konseyi eylem planları,yıllık program ve bütçe çerçevesinde meclisi ilgilendiren çok ortaklı proje yönetimi uygulamaları ve faaliyetler hakkında mevcut durum analizi,görüş ve öneriler hazırlamak,bunların genel kurulda değerlendirilmesini sağlamak.

b-Urla’yı ilgilendiren çok ortaklı proje yönetimi uygulamaları ve faaliyetlere katkıda bulunmak.Bu bağlamda,kentin öncelikli sorunları ile çözüm önerileri hakkında hazırladığı görüş ve önerileri meclis başkanlığı kanalıyla ilgililere iletmek ve kamuoyu ile paylaşmak.

MECLİS TOPLANTILARI

a-Meclis, katılanların çoğunluğuyla karar verir. Oylama işaret veya ad okunarak yapılır. Oy verme kabul, ret veya çekimser şeklinde olur.

b-Toplantı tutanağı başkanlık divanı tarafından bir tutanak halinde düzenlenip imzalanır ve kent konseyi görevlileri tarafından arşivlenir,çeşitli yöntemlerle ilgililere bildirilir ve halka duyurulur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

GENEL SEKRETERLİK

MADDE        20-Genel Sekreterlik aşağıdaki esaslara göre seçilir ve çalışır.

a-Kent Konseyi Genel Sekreterini atamaya ve görevden almaya Yürütme Kurulu yetkilidir. Yürütme Kurulu gerekli gördüğü takdirde görevden alabilir.Belediye Başkanının önereceği 3 (üç)aday arasından Yürütme Kurulu Genel Sekreter atar.

b-Kent Konseyi Genel Sekreteri 5.maddede belirtilen görevlerin yerine getirilmesini koordine eder. Meclisler, Çalışma Grupları vb.yapılar arasındaki çalışma uyumunu ve koordinasyonu sağlar.

c- Genel Sekreter Kent Konseyi Başkanına ve Yürütme Kuruluna karşı sorumludur.Genel Sekreter Yürütme Kurulu toplantılarına katılarak görüş belirtir ancak oy kullanamaz.

d-Çalışma grupları, meclislerin faaliyet raporları ve genel kurul faaliyet raporu bir bütün halinde kent konseyi yıllık faaliyet raporu olarak hazırlanarak en geç 15 Şubat’a kadar yürütme kuruluna sunulur.

ALTINCI BÖLÜM

ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER

BİRİNCİ KISIM

KENT KONSEYİNİN MALİ YAPISI

MADDE        21-Kent Konseyinin mali yapısı aşağıdaki esaslara göre olur.

a-Urla Belediyesi,Urla Kent Konseyine bütçesinden ödenek ayırmak suretiyle ayni ve nakdi yardım yapar ve destek sağlar.

b-Urla Kent Konseyi Yürütme Kurulu,bütçenin oluşmasında Belediye ile işbirliği yaparak önerilerini rapor halinde sunar.

c-Bütçeden yapılan harcamalar,Yürütme Kurulu tarafından hazırlanan rapor ile Genel Kurulun bilgisine ve onayına sunulur.

KENT KONSEYİ SAYMANI

MADDE        22- Saymanlık görevi Kent Konseyi Genel Sekreteri tarafından yerine getirilir.

KENT KONSEYİNİN GELİRLERİ

MADDE        23-Kent Konseyinin gelirleri aşağıda belirtilmiştir.

a-Urla Belediye bütçesinden ayrılacak paylar,

b-Uluslararası kuruluşlardan alınacak proje desteklerinden,

c-Bağış ve diğer gelirlerden oluşur.

KENT KONSEYİNİN GİDERLERİ

MADDE        24- Kent Konseyinin giderleri aşağıda belirtilmiştir.

a-Personel Giderleri

b-Proje Giderleri

c-Temsil Giderleri

d-Genel Giderlerden oluşur.

MADDE        25- Gelirler Urla ilçesinde bir ulusal bankada açılacak kent konseyi hesabında toplanır. Hesaptan para çekme yetkisi kent konseyi başkanı ile sayman veya başkanın bulunmadığı durumda yürütme kurulunun en yaşlı üyesi ve saymanın imzası ile gerçekleşir.

KENT KONSEYİNİN BELEDİYE VE KATILIMCI KURULUŞLARLA İLİŞKİLERİ

MADDE        26-Bu iç tüzük hükümlerine uygun olarak Kent Konseyini temsil etmeye Kent Konseyi Başkanı,Kent Konseyinin Belediye ve katılımcı kuruluşlarla ilişkilerini yürütmeye seçilen Yürütme Kurulu yetkilidir.

İKİNCİ KISIM

SON HÜKÜMLER

TASFİYE HÜKÜMLERİ

MADDE        27- Herhangi bir nedenle konseyin yasal düzenlemelerle tasfiyesi gündeme geldiğinde genel hükümlere göre hareket edilir.

YÜRÜRLÜK

MADDE        28-Bu iç tüzük Belediye Başkanının Başkanlığında ilk kez toplanan Kent Konseyi Genel Kurul Toplantısında kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

YÜRÜTME

MADDE        29-Bu iç tüzük hükümleri, Urla İlçesi Kent Konseyi Başkanı ve Yürütme Kurulunca yürütülür.