URLA KENT KONSEYİ 

KADIN MECLİSİ YÖNERGESİ

1.BÖLÜM

Amaç-Kapsam-Dayanak-Tanımlar

AMAÇ                       :

Madde 1         :Urla Kent Konseyi Kadın Meclisi’nin oluşumunu,organlarını,görevlerini ve çalışma yöntemlerini belirler.

KAPSAM      :

Madde 2         : Yönerge, Urla Kent Konseyi Kadın Meclisi’nin kuruluşunu, amaçlarını, oluşumunu, yapısını ve çalışma ilkelerini kapsar.

DAYANAK  :

Madde 3         : Kadın Meclisi Urla Belediyesi’nin önderlik ve desteğinde 5393 sayılı Belediyeler Kanunu’nun 76.maddesine göre İçişleri Bakanlığı’nca çıkarılan Kent Konseyi Yönetmeliğinin 12.maddesine dayanılarak Urla Kent Konseyince oluşturulmuştur. Kent Konseyi Genel Sekreteri kadın meclisinin katılımını sağlamak ve Kent Konseyi ile arasında koordinasyonu sağlamakla görevlidir.

TANIMLAR:

Madde 4         : Bu yönergenin uygulanmasında;

a)Belediye                  : Kent Konseyi oluşumuna yardım ve destek sağlayan Urla Belediyesini,

b)Kent Konseyi          :Urla Kent Konseyini,

c)Kadın Meclisi          :Urla Kent Konseyi Kadın Meclisi’ni

d)Başkan                    :Urla Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı’nı 

e)Sekreter                   :Urla Kent Konseyi Kadın Meclisi Sekreteri’ni

f)Çalışma Grupları      :Urla Kent Konseyi Kadın Meclisi Çalışma Gruplarını

g)Yürütme Kurulu      :Urla Kent Konseyi Kadın Meclisi Yürütme Kurulu’nu

h)Genel Sekreter        :Urla Kent Konseyi Genel Sekreterini, ifade eder.

2.BÖLÜM

Kadın Meclisi Tanımı-Amacı-Oluşumu-Yapısı

TANIMI        :

Madde 5         : Kadın Meclisi;katılımcılık,sürdürülebilirlik,yaşanabilirlik,kentsel hakların geliştirilmesi,hoşgörü ve uzlaşma ilkeleri ışığında;düşüncelerini açıkça söyleyebilme, çözüm üretebilme,karar alabilme ve uygulayabilme mekanizmaları geliştirmeyi sağlayan ve kendi sorunlarına sahip çıkmalarını özendiren demokratik bir platformdur. 

AMACI                     : 

Madde 6         : Kadın Meclisi’nin amacı;

a)Kadın Meclisi siyasi bir oluşum değildir.Siyasi amaçla faaliyet gösteremez ve hiçbir siyasi partiyle dikey veya yatay ilişki kuramaz.

b)İnsan yerleşimleri ve sürdürülebilir kalkınma,kadınların duyarlılığının geliştirilmesi konusunda çalışmalarda bulunur.

c)Sivil toplum kuruluşları ve demokratik kitle örgütleri ile işbirliği yapar.

d)Urla Kenti ile ilgili kadına yönelik sorun ve gereksinimlerin incelenmesi,nedenlerin araştırılması ve çözüm yollarının oluşturulması konusunda çalışmalar yapar,Urla Kent Konseyi Genel Sekreterine sunar,Urlanın tarihsel dokusunu korumak,yerl kültürünü sahiplenip geliştirmek,eğitim,sağlık,kültür,sanat,spor,teknolojik gelişim,iletişim vb.alanlarda çalışma grupları kurarak,projeler üretir ve uygulanmasının takibini yapar ve Urlada yaşayan engelli kadınların lehine kentsel yaşam alanlarının düzenlenmesinde pozitif ayrımcılık içeren projelerin üretilmesi yolunda çalışır.

e) Urlada farklı platformlardaki kadınları ortak sorunlar temelinde bir araya getirerek kadınların dayanışma ve ortaklık bilincinin geliştirilmesi için çalışmalarda bulunur.

f)Urlalı kadınların kentsel kültür,kente aidiyet ve kente karşı sorumluluk bilincini geliştirir.

g)Kadın Meclisi (Genel Kurul) toplantıları kamuya ve basına açık yapılabilir.

h) Mecliste alınan kararlar ve görevler kişisel çıkarlar doğrultusunda kullanılamaz.

i)Çalışmalara katıımda devamlılık ve gönüllülük esastır. Yeni katılımlara açıktır.

j)Tartışmaların niteliği ve kapsamı genel hedef ve amaçlara yönelik olmalıdır.

k)Kadın Meclisi,üyelerinin ortak kararları çerçevesinde ve tüzüğündeki maddeler gereğince hareket eder.

l) Şeffaf ve paylaşımcıdır. Her türlü şiddete karşı mücadele eder. Şiddetin ortadan kaldırılmasına yönelik politikalar geliştirir ve çalışmalar yapar.

m)Bilgi paylaşımını tarafsız,koşulsuz ve eşit olarak yapar.

n)Kurumlar ve bireyler arasında verimli çalışmayı engellemeyen,iktidar mücadelesine yol açmayan,işbirliği platformları oluşturur.

OLUŞUMU   :

Madde 7         : Kadın Meclisi;dil,din,ırk etnik köken,sınıf,cinsiyet ve eğitim farkı gözetmeksizin,kentte yaşayan kadınların tümünü kapsar.

Kadın Meclisi 40 (kırk) aktif üyeden oluşur.Meclisin oluşumu şu şekilde gerçekleşir.

a)STK (Sivil Toplum Kuruluşları) Meclisi: 20 (yirmi)kişilik grubu,Urla İlçesinde faaliyet gösteren,kadınlara yönelik çalışmalar yürütten sivil toplum örgütlerinin kadın kollarından,siysi partilerin kadın kollarından,mahalle ve köy muhtarlarından,kadın birliklerinden, sendika ve meslek odaları ile üniversitelerden belirlenen 1’er (birer) kadın temsilciden oluşur.

b)Bireysel Katılımcılar Meclisi: Diğer 20 (yirmi) kişilik grup ise;hiçbir sivil toplum kurumu,dernek veya parti mensubu olmadığını yazılı olarak beyan eden,Urla Kent Konseyi Kadın Meclisi Yürütme Kurulunca bireysel olarak üyeliğe kabul edilen,Urlalı kadınların Genel Kurulda seçeceği temsilcilerden oluşur.

YAPISI                      :

Madde 8         : Kadın Meclisinin yapısı; Genel Kurul,Kadın Meclisi,Kadın Meclisi Yürütme Kurulu ve Kadın Meclis Başkanı önderliğinde oluşturulan Meclis Çalışma Gruplarıdır.

Madde 9         :Kadın Meclisi,Kadın Meclisi Başkanının talebi ve Kadın Meclisi genel Sekreterinin duyurusu ile olağan çalışmalarını yapmak üzere toplanır.

Kadın Meclisinin toplanması için ayrıca Kent Konseyi Genel Sekreterinin talebi yada Kadın Meclisi Yürütme Kurulunun çoğunluğunun yazılı talebini Kent Konseyi Genel Sekreterliğine ve Kadın Meclisi Başkanlığına iletmeleri ile de toplanabilir.

KADIN MECLİSİ GENEL KURULU

Madde 10       :Kadın Meclisinin en yetkili üst kuruludur.Üyelerin tümünden oluşur.İlk toplantı Belediye Başkanı ve Kent Konseyi Yürütme Kurulunun çağrısı üzerine, Kent Konseyi Yürütme Kurulunun belirlediği Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri ve bireysel katılımcılar ile gerçekleştirilir. İlk toplantı Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanının yada herhangi bir nedenle bulunmaması halinde Kent Konseyi Genel Sekreterinin Başkanlığında yapılır. Genel Sekreterin Divan Başkanı olması durumunda, kendisinin önereceği bir yürütme kurulu üyesi Genel Kurulun Divan yazmanlığını yapar.

Genel Kurul yılda Şubat ve Ekim ayları olmak üzere 2 (iki) kez toplanır. Toplantıda salt çoğunluk aranır. Üye sayısının 2/3’sinin yazılı talebiyle olağanüstü olarak toplanır. Genel Kurula Kadın Meclisi Yürütme Kurulu Başkanı başkanlık eder. Yürütme Kurulu başkanının bulunmaması halinde genel kurulu, yürütme kurulunun en yaşlı üyesi yönetir. Genel Kurul salt çoğunlukla karar alır. Eğer yeterli çoğunluk sağlanmazsa Yürütme Kurulu bir sonraki toplantının zamanını belirler ve çağrı yapar. Bu toplantıd çoğunluk aranmaz.

Genel Kurul’un Görevleri;

1.Yürütme Kurulu üyelerini belirler.

2.Yürütme Kurulu’nun önerileriyle çalışma grupları oluşturulmasını sağlar.

3.Çalışma Grubu üyelerini belirler.

4.Kadın Meclisinin genel politikalarını belirler 

Kadın Meclisi Yürütme Kurulu

Madde 11       :

Yürütme Kurulu, Kadın Meclisi Başkanı ve üyeler olmak üzere 7 (yedi) kişi ve Kadın Meclisi sekreterinden oluşur. Yürütme Kurulu başkanının bulunmadığı durumlarda en yaşlı üyenin başkanlığında en az ayda 1 (bir) kere salt çoğunlukla toplanır. Genel Kurulun dönem başı toplantısından itibaren 1.dönem için 2(iki) yıl, 2.dönem için 3(üç) yıl süre ile görev yapacak 7 (yedi) asil 7 (yedi) yedek üyeden oluşan Yürütme Kurulu seçilir. Seçilen Yürütme Kurulu, dönem başı Kent Konseyi Kadın Meclisi Genel Kurulu’nun yapıldığı tarihi takip eden ilk hafta içinde en yaşlı üyenin başkanlığı için 3 (üç) aday isim önerir. Kent Konseyi Yürütme Kurulu, önerilen 3 (üç) isimden birini, bildirilen tarihten itibaren en geç bir hafta içinde yapacağı olağanüstü toplantıda Yürütme Kurulu Başkanı olarak seçer. Kadın Meclisinin, Kent Konseyi Yürütme Kurulu’na belirtilen süre içinde aday isim vermemesi durumunda ( Başkanlık için) Kent Konseyi Yürütme Kurulu, Kadın Meclisi Yürütme Kurulu Başkanlığına res’en atama yapar. Kadın Meclisi başkanı kent konseyi yürütme kurulunun doğal üyesidir. Kent konseyinde kadın meclisini temsil eder. Kadın Meclisi Yürütme Kurulunda oluşturulan görüşler Kadın Meclisi Sekreteri tarafından Kent Konseyi Genel Sekreterine sunulur, sonucu izlenir.

Kadın Meclisi Başkanı

Madde 12       : Görev ve Yetkileri

a)Urla Kent Konseyi Yürütme Kurulunun doğal üyesidir.

b)Urla Kent Konseyi Genel Sekreteri ile sürekli iletişim halinde olur, Kadın Meclisi çalışmaları hakkında bilgi verir.

c)Kadın Meclisi’ni yerel, ulusal ve uluslararası alanlarda Kent Konseyi Yürütme Kurulu kararı ile temsil eder.

d)Kadın Meclisi Yürütme Kuruluna başkanlık eder.

e)Seçimli Genel Kurul toplantısı dışındaki Genel Kurul toplantılarını yönetir.

f)Kadın Meclisi toplantı gündem maddelerini Kadın Meclisi Yürütme Kurulu ve Kent Konseyi Genel Sekreterliği ile birlikte belirler.

g)Kadın Meclisi Yürütme Kurulunun; Kadın Meclisi, çalışma grupları ve Kent Konseyiyle işbirliği içinde çalışmasını sağlar.

h)Kadın Meclisi Başkanı, görev ve yetkilerini kullanırken tüm üyeler karşı sorumludur, eylemlerinde üyelerin düşüncelerin dikkate alır.

Kadın Meclisi Sekreteri

Madde 13                       : Görev ve Sorumlulukları

a)Kadın Meclisi Genel Kurulu toplantılarını Kadın Meclisi Yürütme Kurulu Başkanıyla birlikte, Urla Kent Konseyi Genel Sekreterliği’nin ile organize eder.

b)Kadın Meclisi üyelik bilgilerini, toplantı tutanaklarını, proje çalışmalarını, çalışmaları grupları üye listelerini tutar ve arşivlenmesini çalışma gruplarının raportörleiyle işbirliği halinde sağlar.

c)Kadın Meclisi çalışma gruplarının proje ve çalışmalarına kolaylık sağlar.

d)Sekreter, üyelerin aktif olup olmadığını takip eder,, çalışmalarına devam etmeyen üyeleri belirler.

Kadın Meclisi Çlaışma Grupları

Madde 14                       :

a)Kadın Meclisi daimi ve geçici çalışma grupları, Kadın Meclisi amaçlarına uygun olacak şekilde, kadınların talepleri doğrultusunda, Yürütme Kurulu kararı ile oluşturulur.

b)Gönüllülük esasına dayalı olarak görev yapar.

c)Çalışma Grupları,toplantılarını periyodik olarak Urla Kent Konseyi Genel Sekreterliğinin göstereceği ofislerde gerçekleştirir.

d)Her çalışma grubu, en az 3 (üç) kişiden oluşur. Kendi içerisinde seçimle 1 (bir) temsilci, 1 (bir) temsilci yardımcısı ve 1 (bir) raportör belirler. Seçilen kişiler, görevlerini aksatır ya da gruptan ayrılırsa, Kadın Meclisi Sekreteri’nin bilgisi dahilinde çalışma grubu toplantısında yeni kişiler seçilir.

e)Çalışma Grubu Temsilcileri; yaptığı toplantı, proje ve etkinlikleri işe ilgili Kadın Meclisi Sekreteri’ni sürekli olarak bilgilendirir.

f)Çalışma Grubu Temsilcileri, çalışma grubunun faaliyetlerini organize der. Çalışma grubu üyelerinin istek ve önerileri doğrultusunda üretilen projeleri, Kadın Meclisi Yürütme Kurulu’nun onayına sunar. Ayrıca projelerinin işleyişi konusunda gerekli sorumlulukları alır ve Kadın Meclisi Yürütme Kurulu’na karşı sorumludur.

g)Çalışma Grubu Temsilci Yardımcıları, temsilcinin olmadığı durumlarda Çalışma Grubuna temsilcilik yapar.

h)Çalışma Grubu Temsilcileri, Yürütme Kurulu kararı gerektiren proje ve etkinlikleriiçin, Yürütme Kurulu toplantılarına katılır. Ancak oy kullanma hakkı yoktur.

i)Çalışma Grubu Rapotörleri, Çalışma Gruplarının sekreteryasını yürütür. Toplantıları, tutanakları ve raporları hazırlar. Toplantılara mazeret bildirmeden üst üste 3 (üç) kez katılmayan çalışma grubu üyelerini tespit eder, Çalışma Grubu Temsilcisi ve Kadın Meclisi Sekreteri’ne bildirir.

j)Kadın Meclisi amaçları doğrultusunda çalışmayan, katılımcı ve paylaşımcı rol almayan, toplantılar yapmayan, üyeleri dağılan daimi veya geçici çalışma grupları, Yürütme Kurulu kararı il kapatılır. Ayrıca, görevini tamamlamayan geçici çalışma grupları, yine Yürütme Kurulu kararı ile kapatılır.

k)Her çalışma grubu raporunu Kadın Meclisi Yürütme Kurulu’na sunar. Yürütme Kurulu bu raporlar üzerinde çalışma yapar, uyugun gördüğü çalışma, proje ve önerileri Kent Konseyi Genel Sekreterliğine iletir.

l)Kadın Meclisi, proje ve çalışmalrı ile ilgili her türlü maddi konuda Kent Konseyi İç Tüzüğü’nün 22. Maddesi gereğince hareket eder.

III.BÖLÜM

Üyelik Koşullar 

Madde 15     : Üyelik ve üyeliğin devamı için de aşağıdaki koşullar aranır.

1.Kadın olmak

2.Urla’da ikamet ediyor olmak

3.Son dönem içinde en az bir kere oturuma katılmış olmak.Aksi takdirde o dönem için seçimli Genel Kurulda oy kullanamaz.

4.Bireysel katılımcıların Kadın Meclisi üyesi olabilmeleri için Kadın Meclisi Yürütme Kurulu kararı gereklidir.Bireysel katılımcılar toplantılara katılıp,çalışma gruplarında aktif üye olarak çalışabilirler,ancak oy hakları yoktur.Bireysel katılımcılar,katılımları Kadın Meclisi Yürütme Kurulu tarafından onaylandıktan sonra ilk toplanacak Kadın Meclisi Genel Kurulunda,Kadın Meclisi Bireysel Katılımlı 20 kişilik Meclis seçiminde oy kullanabilir.

IV.BÖLÜM

Diğer Hükümler

Madde 16 :Bu yönergedehüküm bulunmayan hallerde,Urla Kent Konseyi Çalışma ve Uygulama Yönergesindeki usule ilişkin hükümler uygulanır.

V.BÖLÜM 

YÜRÜRLÜK

Madde 17 :Bu yönerge,Urla Kent Konseyi Yürütme Kurulu’nun kabulü ile 27.09.2011 Tarih 33 sayılı kararı ile yürürlüğe girmiştir.Yönetmelik ile ilgili değişiklik yapma yetkisi Kent Konseyi Yürütme Kurulu’na aittir.

VI.BÖLÜM

YÜRÜTME

Madde 18 :Bu yönerge hükümleri Urla Kent Konseyi Genel Sekreterliğince yürütülür.