URLA KENT KONSEYİ

ENGELLİ MECLİSİ YÖNERGESİ

 

I.BÖLÜM

 

Amaç-Kapsam-Dayanak-Tanımlar

AMAÇ           :

Madde 1         :Urla Kent Konseyi Engelli Meclisi’nin oluşumunu,organlarını,görevlerini ve çalışma yöntemlerini belirler.

KAPSAM      :

Madde 2         :Yönerge, Urla Kent Konseyi Engelli Meclisinin kuruluşunu,amaçlarını,oluşumunu,yapısını ve çalışma ilkelerini kapsar.

DAYANAK  :

Madde 3         :Engelli Meclisi Urla Belediyesinin önderlik ve desteğinde 5393 sayılı Belediyeler Kanunu’nun 76.maddesine göre İçişleri Bakanlığınca çıkarılan Kent Konseyi Yönetmeliğinin 12.maddesine dayanılarak Urla Kent Konseyince oluşturulmuştur. Kent Konseyi Genel Sekreteri engelli meclisinin katılımını sağlamak ve Kent Konseyi ile arasında koordinasyonu sağlamakla görevlidir.

TANIMLAR: 

Madde 4   :Bu yönergenin uygulanmasında;

a. Belediye : Kent Konseyi oluşumuna yardım ve destek sağlayan Urla Belediyesini

b. Kent Konseyi : Urla Kent Konseyini

c. Engelli Meclisi : Urla Kent Konseyi Engelli Meclisi’ni

d. Başkan : Urla Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanı’nı

e. Sekreter : Urla Kent Konseyi Engelli Meclisi Sekreteri’ni

f. Çalışma Grupları : Urla Kent Konseyi Engelli Meclisi Çalışma Gruplarını

g. Yürütme Kurulu : Urla Kent Konseyi Engelli Meclisi Yürütme Kurulunu

h. Genel Sekreter : Urla Kent Konseyi Genel Sekreterini

İfade eder.

II.BÖLÜM

Engelli Meclisi Tanımı-Amacı-Oluşumu-Yapısı

TANIMI  :

Madde 5   :Engelli Meclisinin Tanımı;

Engelli Meclisi;katılımcılık,sürdürülebilirlik,yaşanabilirlik,kentsel hakların geliştirilmesi,hoşgörü ve uzlaşma ilkeleri ışığında,düşüncelerini açıkça söyleyebilme,çözüm üretebilme,karar alabilme ve uygulayabilme mekanizmaları geliştirmeyi sağlayan ve kent sorunlarına sahip çıkmalarını özendiren demokratik bir platformdur.

Engelli Meclisi siyasi oluşum değildir.Siyasi amaçla faaliyet gösteremez ve hiçbir siyasi partiyle dikey veya yatay ilişki kuramaz.

AMACI   :

Madde 6   : Engelli Meclisinin Amacı

a. Engellilerin kent yönetimine aktif olarak katılmalarını,kendileri ve kentle ilgili sorunların çözümünde rol almalarını sağlamak.

b. Urla Kenti için ‘sürdürülebilir kalkınma’ hedefleri dahilinde çalışmalar ortaya koydukları projelerin yürütülmesini sağlamak.

c. Urlalı engellileri,ulusal,uluslararası ve kent düzeyinde temsil etmek ve bu amaca uygun aktviteler düzenlemek.

d. Engellilerin kentsel kimlik, aidiyet ve kente karşı sorumluluk bilincini geliştimek.

e. Engellilerin,girişimci ve dinamik kimliklerini ön plana çıkararak,araştıran,üreten,topluma,ülkesine ve dünyaya yararlı bireyler olmalarını desteklemek ve bireysel insiyatiflerini geliştirmek.

f. Engellilerin, kentin bilimsel,teknolojik,sanatsal,sosyal ve kültürel etkinliklerinde rol almalarını sağlamak,insan hakları ve çevre konusunda duyarlılıklarını arttırmak.

g. Urlada bulunan farklı platformlardaki engellilerin dayanışma ve paylaşıma yönelik özelliklerini ‘ortaklık’ bilinci içinde geliştirmek ve engellilerle birlikte çalışma alışkanlığı kazandırmak.

h. Engellilerin dinanizmini ve enerjisini kanalize edeceği uğraş ve ilgi alanları yaratmak ve bu konuda projeler geliştirip uygulamak.

i. Urla kenti ile ilgili engellilere yönelik sorun ve gereksinimleri incelemek,nedenlerini araştırmak ve çözüm yollarının oluşturulması konusunda çalışmalar yapmak.

j. Urlanın tarihsel dokusunu korumak,yerel kültürünü sahiplenip geliştirmek ve bu alanda çalışma grupları kurarak,projeler üreterek ve uygulamasının takibini yapmak.

k. Urlada yaşayan engelliler lehine kentsel yaşam alanlarının düzenlenmesinde pozitif ayrımcılık içeren projelerin üretilmesi yolunda çalışmak.

l. Tartışmaların niteliğini ve kapsamını,genel hedef ve amaçlara yönelik olarak belirlemek.

m. Engelli Meclisi üyelerinin ortak kararları çerçevesinde ve tüzüğündeki maddeler gereğiğnce hareket etmek.

n. Şeffaf ve paylaşımcı olmak. Her türlü şiddete karşı mücadele etmek ve şiddetin ortadan kaldırılmasına yönelik politikalar geliştirip,çalışmalar yapmak.

o. Bilgi paylaşımını tarafsız,koşulsuz ve eşit olarak yapmak.

p. Kurumlar ve bireyler arasında verimli çalışmayı engellemeyen,iktidar mücadelerine yol açmayan,işbirliği platformları oluşturmak.

q. Anayasanın,uluslararası sözleşmelerin ve özel kanunların engellilere tanıdığı tüm hallerin yolunda çalışmalar yapmak. 

OLUŞUMU   :

Madde 7         : Engelli Meclisi;dil,din ırk,etnik köken,sınıf ve eğitim farkı gözetmeksizin,kentte yaşayan engelliler,engelli yakınları ve engellilerle gönüllü çalışmak isteyen kişileri kapsar.

Engelli Meclisinin oluşumu çabalarına kurucu üye olarak katılımcı engelliler ile başlamıştır.Urla’da engelliler yararına örgütlenmiş Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri de meclis de teslim edilirler.

YAPISI                      :

Madde 8         : Engelli Meclisi’nin yapısı; Genel Kurul,Engelli Meclisi,Engelli Meclisi Yürütme Kurulu ve Engelli Meclis Başkanı önderliğinde oluşturulan Meclis Çalışma Gruplarıdır.

Engelli Meclisi Genel Kurulu

Madde 9         :Engelli Meclisinin en yetkili üst kuruludur. Üyelerin tümünden oluşur.İlk toplantı Belediye Başkanı ile Kent Konseyi Yürütme Kurulu’nun çağrısı üzerine, Kent Konseyi Yürütme Kurulu’nun belirlediği temsilci, öğrenci ve katılımcılar ile gerçekleştirilir. İlk toplantı Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı’nın yada herhangi bir nedenle bulunmaması halinde Kent Konseyi Genel Sekreterinin Başkanlığında yapılır. Genel Kurulun divan yazmanlığını Kent Konseyi Genel Sekreteri yapar.Genel Sekreterin divan başkanı olması durumunda Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyelerinden birisi divan yazmanlığını üstlenmek üzere Genel Sekreter tarafından seçilir.

 

Genel Kurul yılda Şubat ve Ekim ayları olmak üzere 2 (iki) kez toplanır. Olağanüstü Genel Kurullarda sadece gündem maddesi görüşülebilir. Toplantıda salt çoğunluk aranmaz.Üye sayısının 2/3’sinin yazılı talebiyle olağanüstü olarak toplanır. Genel Kurula Engelli Meclisi Yürütme Kurulu Başkanı başkanlık eder.Yürütme Kurulu başkanının bulunmaması halinde genel kurulu,yürütme kurulunun en yaşlı üyesi yönetir. Genel Kurul salt çoğunlukla karar alır. Eğer yeterli çoğunluk sağlanamazsa Yürütme Kurulu bir sonraki toplantının zamanını belirler ve çağrı yapar.Bu toplantıda çoğunluk aranmaz.

Genel Kurulun Görevleri;

1. Yürütme Kurulu üyelerini belirler.

2. Yürütme Kurulunun önerileriyle çalışma grupları oluşturulmasını sağlar.

3. Çalışma grubu üyelerini belirler.

4. Engelli Meclisinin genel politikalarını belirler.

Engelli Meclisi Yürütme Kurulu

Madde 10       : Yürütme Kurulu, Engelli Meclis Başkanı ve üyeler olmak üzere 7 (yedi) kişi ve Engelli Meclisi sekreterinden oluşur. Yürütme Kurulu başkanının bulunmadığı durumlarda en yaşlı üyenin başkanlığında en az ayda 1 (bir) kere salt çoğunlukla toplanır. Genel Kurulun dönem başı toplantısından itibaren 1. Dönem için 2(iki) yıl, 2.dönem için 3(üç) yıl süre ile görev yapacak 7 (yedi) asil,7 (yedi) yedek üyeden oluşan Yürütme Kurulu seçilir.Seçilen Yürütme Kurulu,dönem başı Kent Konseyi Engelli Meclisi Genel Kurulunun yapıldığı tarihi takip eden ilk hafta içinde en yaşlı üyenin başkanlığında toplanarak, Kent Konseyi Genel Sekreterine Engelli Meclisi Yürütme Kurulu başkanlığı için 3 (üç) aday isim önerir.Kent Konseyi Yürütme Kurulu önerilen 3 (üç) isimden birini, bildirilen tarihten itibaren en geç bir hafta içinde yapacağı olağanüstü toplantıda Yürütme Kurulu Başkanı olarak seçer.Engelli Meclisinin,Kent Konseyi Yürütme Kurulu’na belirtilen süre içinde aday isim vermemesi durumunda (Başkanlık için) Kent Konseyi Yürütme Kurulu,Engelli Meclisi Yürütme Kurulu Başkanlığı’na res’en atama yapar.Engelli Meclisi Başkanı Kent Konseyi Yürütme Kurulunun doğal üyesidir. Kent Konseyinde Engelli Meclisini temsil eder.Engelli Meclisi Yürütme Kurulunda oluşturulan görüşler Engelli Meclisi Sekreteri tarafından Kent Konseyi Genel Sekreterine sunulur,sonucu izlenir.

Engelli Meclisi Başkanı

Madde 11       : Görev ve Yetkileri

1. Urla Kent Konseyi Yürütme Kurulunun doğal üyesidir.

2. Urla Kent Konseyi Genel Sekreteri ile sürekli iletişim halinde olur,Engelli Meclisi çalışmaları hakkında bilgi verir.

3. Engelli Meclisi’ni yerel,ulusal ve uluslararası alanlarda Kent Konseyi Yürütme Kurulu kararı ile temsil eder.

4. Engelli Meclisi Yürütme Kuruluna başkanlık eder.

5. Seçimli Genel Kurul Toplantısı dışındaki Genel Kurul toplantılarını yönetir.

6. Engelli Meclisi toplantı gündem maddelerini Engelli Meclisi Yürütme Kurulu ve Kent Konseyi Genel Sekreterliği ile birlikte belirler.

7. Engelli Meclisi Yürütme Kurulunun,Engelli Meclisi,çalışma grupları ve Kent Konseyiyle işbirliği içinde çalışmasını sağlar.

8. Engelli Meclisi Başkanı,görev ve yetkilerini kullanırken tüm üyelere karşı sorumludur, eylemlerinde üyelerin düşünclerini dikkate alır.

Engelli Meclisi Sekreteri

Madde 12       : Görev ve Sorumlulukları

1. Engelli Meclisi Genel Kurulu ve Yürütme Kurulu toplantılarını Engelli Meclisi Yürütme Kurulu Başkanıyla birlikte,Urla Kent Konseyi Genel Sekreterliğinin desteği ile organize eder.

2. Engelli Meclisi üyelik bilgilerini,toplantı tutanaklarını,proje çalışmalarını,çalışma grupları üye listelerini tutar ve arşivlenmesini çalışma gruplarının raportörleriyle işbirliği halinde sağlar.

3. Engelli Meclisi çalışma gruplarının proje ve çalışmalarına kolaylık sağlar.

4. Sekreter,üyelerin aktif olup olmadığını takip eder,çalışmalarına devam etmeyen üyeleri belirler.

5. Engelli Meclisi Genel Sekreteri Kent Konseyi Yürütme Kurulunca atanır. Görev süresi Kent Konseyi yürütme kurulu ile aynıdır.

Engelli Meclisi Çalışma Grupları

Madde 13       :

1. Engelli Meclisi daimi ve geçici çalışma grupları,Engelli Meclisi amaçlarına uygun olacak şekilde,engellilerin talepleri doğrultusunda,Yürütme Kurulu kararı ile oluşturulur.

2. Gönüllülük esasına dayalı olarak görev yapar.

3. Çalışma grupları toplantılarını periyodik olarak Urla Kent Konseyi Genel Sekreterinin göstereceği ofislerde gerçekleştirir.

4. Her çalışma grubu en az 3 (üç) kişiden oluşur. Kendi içerisinde seçimle 1 (bir) temsilci, 1 (bir) temsilci yardımcısı ve 1 (bir) raportör belirler. Seçilen kişiler,görevlerini aksatır yada gruptan ayrılırsa,Engelli Meclisi Sekreterinin bilgisi dahilinde çalışma grubu toplantısında yeni kişiler seçilir.

5. Çalışma Grubu Temsilcileri; yaptığı toplantı,proje ve etkinlikleri ile ilgili Engelli Meclisi Sekreteri’ni sürekli olarak bilgilendirir.

6. Çalışma Grubu Temsilcileri,çalışma grubunun faaliyetlerini organize eder.Çalışma grubu üyelerinin istek ve önerileri doğrultusunda üretilen projeleri,Engelli Meclisi Yürütme Kurulu’nun onayına sunar.Ayrıca projelerinin işleyişi konusunda gerekli sorumlulukları alır ve Engelli Meclisi Yürütme Kuruluna karşı sorumludur.

7. Çalışma Grubu Temsilci Yardımcılar,temsilcinin olmadığı durumlarda Çalışma Grubuna temsilcilik yapar.

8. Çalışma Grubu Temsilcileri,Yürütme Kurulu kararı gerektiren proje ve etkinlikleri için,Yürütme Kurulu toplantılarına katılır. Ancak oy kullanma hakkı yoktur.

9. Çalışma Grubu Raportörleri,çalışma gruplarının sekreteryasını yürütür. Toplantıları tutanakları ve raporlarını hazırlar.Toplantılara mazeret bildirmeden üst üste 3 kez katılmayan çalışma grubu üyelerini tespit eder,çalışma grubu temsilcisi ve Engelli Meclisi Sekreterine bildirir.

10. Engelli Meclisi amaçları doğrultusunda çalışmayan,katılımcı ve paylaşımcı rol almayan,toplantılar yapmayan,üyeleri dağılan daimi veya geçici çalışma grupları Yürütme Kurulu kararı ile kapatılır. Ayrıca görevini tamamlayan geçici çalışma grupları yine yürütme kurulu kararı ile kapatılır.

11. Her çalışma grubu raporunu Engelli Meclisi Yürütme Kuruluna sunar.Yürütme Kurulu bu raporlar üzerinde çalışma yapar,uygun gördüğü çalışma,proje ve önerileri Kent Konseyi Genel Sekreterine iletir.

12. Engelli Meclisiiproje ve çalışmaları ile ilgili her türlü maddi konuda Kent Konseyi İç Tüzüğünün 22.maddesi gereğince hareket eder.

III.BÖLÜM

Üyelik Koşulları

Madde 14       : Üyelik ve üyeliğin devamı için de aşağıdaki koşullar aranır;

1. Engelli yada engelli yakını olmak

2. Urlada ikamet ediyor olmak

3. Son dönem içinde en az bir kez oturuma katılmış olmak.Aksi takdirde o dönem için seçimli Genel Kurulda oy kullanamaz.

4. Bireysel katılımcıların Engelli Meclisi üyesi olabilmeleri için Engelli Meclisi Yürütme Kurulu kararı gereklidir.Bireysel katılımcılar toplantılara katılıp,çalışma gruplarında aktif üye olarak çalışabilirler,ancak oy hakları yoktur. Bireysel katılımcılar,katılımları Engelli Meclisi Yürütme Kurulu tarafından onaylandıktan sonra ilk toplanacak Engelli Meclisi Genel Kurulunda oy kullanabilir.

IV.BÖLÜM

Diğer Hükümler

Madde 15       :Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde,Urla Kent Konseyi Çalışma ve Uygulama Yönergesindeki usule ilişkin hükümler uygulanır.

V.BÖLÜM

Yürürlük

Madde 16       :Bu yönerge,Urla Kent Konseyi Yürütme Kurulu’nun kabulü ile 07.08.2012 tarih 36 sayılı kararı ile yürürlüğe girmiştir.Yönetmelik ile ilgili değişiklik yapma yetkisi Kent Konseyi Yürütme Kuruluna aittir.

VI.BÖLÜM

Yürütme

Madde 17       :Bu yönerge hükümleri,Urla Kent Konseyi Genel Sekreterliğince yürütülür.