URLA KENT KONSEYİ

GENÇLİK MECLİSİ YÖNERGESİ

I.BÖLÜM

Amaç-Kapsam-Dayanak-Tanımlar

AMAÇ           :

Madde 1         :Urla Kent Konseyi Gençlik Meclisi’nin oluşumunu,organlarını,grevlerini ve çalışma yöntemlerini belirler.

KAPSAM      :

Madde 2         :Yönerge,Urla Kent Konseyi Gençlik Meclisi’nin kuruluşunu,amaçlarını,oluşumunu,yapısını ve çalışma ilkelerini kapsar.

DAYANAK  :

Madde 3         :Gençlik Meclisi Urla Belediyesinin önderlik ve desteğinde 5393 sayılı Belediyeler Kanunu’nun 76.maddesine göre İçişleri Bakanlığı’nca çıkarılan Kent Konseyi yönetmeliğinin 12.maddesine dayanılarak Urla Kent Konseyince oluşturulmuştur. Kent Konseyi Genel Sekreteri gençlik meclisine katılımını sağlamak ve Kent Konseyi ile arasında koordinasyonu sağlamakla görevlidir. 

TANIMLAR:

Madde 4         : Bu yönergenin uygulanmasında;

a-Belediye                  :Kent Konseyi oluşumuna yardım ve destek sağlayan Urla Belediyesini 

b-Kent Konseyi          :Urla Kent Konseyini, 

c-Gençlik Meclisi       :Urla Kent Konseyi Gençlik Meclisini,  

d-Başkan                    :Urla Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanını, 

e-Sekreter                   :UrlaKent Konseyi Gençlik Meclisi Sekreterini, 

f-Çalışma Grupları     :Urla Kent Konseyi Gençlik Meclisi Çalışma Gruplarını 

g-Yürütme Kurulu      :Urla Kent Konseyi Gençlik Meclisi Yürütme Kurulunu 

h-Genel Sekreter        :Urla Kent Konseyi Genel Sekreterini  

ifade eder.

II.BÖLÜM

Gençlik Meclisi Tanımı-Amacı-Oluşumu-Yapısı

TANIMI                    

Madde 5         : Gençlik Meclisinin tanımı

GençlikMeclisi;katılımcılık, sürdürülebilirlik, yaşanabilirlik, kentsel hakların geliştirilmesi,hoşgörü ve uzlaşma ilkeleri ışığında, düşüncelerini açıkça söyleyebilme,çözüm üretebilme,karar alabilme ve uygulayabilme mekanizmaları geliştirmeyi sağlayan ve kendi sorunlarına sahip çıkmalarını özendiren demokratik bir platformdur.

Gençlik Meclisi siyasi bir oluşum değildir.Siyasi amaçla faaliyet gösteremez ve hiçbir siyasi partiyle dikey yada yatay ilişki kuramaz.

AMACI                     :

Madde 6         : Gençlik Meclisinin amacı; 

a.Gençlerin,kent yönetimine aktif olarak katılmalarını,kendileri ve kentle ilgili sorunların çözümünde rol almalarını sağlamak.

b.Urla Kenti için ‘sürdürülebilir kalkınma’ hedefleri dahilinde çalışmalar ortaya koydukları projelerin yürütülmesini sağlamak. 

c.Urla gençliğini,ulusal,uluslararası ve kent düzeyinde temsil etmek ve bu amaca uygun aktiviteler düzenlemek, 

d.Gençlerin kentsel kimlik,aidiyet ve kente karşı sorumluluk bilincini geliştirmek, 

e.Gençlerin girişimci ve dinamik kimliklerini ön plana çıkararak,araştıran,üreten,topluma,ülkesine ve dünyaya yararlı bireyler olmalarını desteklemek ve bireysel insiyatiflerini geliştirmek, 

f.Gençlerin,kentin bilimsel,teknolojik,sanatsal,sosyal ve kültürel etkinliklerinde rol almalarını sağlamak,insan hakları ve çevre konusunda duyarlılıklarını arttırmak, 

g.Urlada bulunan farklı platformlardaki gençlerin dayanışma ve paylaşımına yönelik özelliklerini ‘ortaklık’ bilinci içinde geliştirmek ve gençlere ‘birlikte’ çalışma alışkanlığı kazandırmak, 

h.Gençlerin,dinanizmini ve enerjisini kanalize edeceği uğraş ve ilgi alanları yaratmak ve bu konuda projeler geliştirip uygulamak, 

i.Urla Kenti ile ilgili gençliğe yönelik sorun ve gereksinimleri incelemek,nedenlerini araştırmak ve çözüm yollarının oluşturulması konusunda çalışmalar yaparak,Urla Kent Konseyi Genel Sekreterine sunmak,

j.Urlanın tarihsel dokusunu korumak,yerel kültürünü sahiplenip geliştirmek ve bu alanda çalışma grupları kurarak,projeler üreterek ve uygulanmasının takibini yapmak, 

k.Urlada yaşayan engelli gençlerin lehine kentsel yaşam alanlarının düzenlenmesinde pozitif ayrımcılık içeren projelerin üretilmesi yolunda çalışmak. 

l.Tartışmaların niteliğini ve kapsamını,genel hedef ve amaçlara yönelik olarak belirlemek. 

m.Gençlik Meclisi üyelerinin ortak kararları çerçevesinde ve tüzüğündeki maddeler gereğince hareket etmek.

n.Şeffaf ve paylaşımcı olmak. Her türlü şiddete karşı mücadele etmek ve şiddetin ortadan kaldırılmasına yönelik politikalar geliştirip,çalışmalar yapmak, 

o.Bilgi paylaşımını tarafsız,koşulsuz ve eşit olatk yapmak, 

p.Kurumlar ve bireyler arasında verimli çalışmayı engellemeyen,iktidar mücadelesine yol açmayan,işbirliği platformları oluşturmak.

OLUŞUMU   : 

Madde 7         :Gençlik Meclisi;dil,din,ırk,etnik köken,sınıf ve eğitim farkı gözetmeksizin,kentte yşayan gençlerin tümünü kapsar. 

Gençlik Meclisi 40 (kırk) aktif üyeden oluşur. Meclisin oluşumu şu şekilde gerçekleşir. 

a.Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 6 (altı) Otra Öğretim Okulunun her birinden 2 (iki)’şer öğrenci olmak üzere toplam 12 (on iki) temsilci, 

b.Urla sınırları içerisinde bulunan Sivil Toplum Kuruluşlarının Gençlik kollarından 1 (bir)’er temsilci olmak üzere toplam 8 (sekiz) kişi (Genel kurulda sayısı 8’i aşan STK katılımcılarından kendi aralarında seçim yapılacak,katılımcı sayısı 8 (sekiz) ile sabit tutulacaktır.)

c.Urla İlçe sınırları içerisinde örgütlü siyasal partilerin gençlik kollarından 1 (Bir) er temsilci olmak üzere toplam 5 (beş) kişi.(Genel kurul’da sayısı 5 (beş) i aşan Siyasal Parti katılımcılarından kendi aralarından seçim yapılacak,katılımcı sayısı 5 (beş) ile sabit tutulacaktır.)

d.Yerleşkesi Urla’da bulunan üniversitelerden toplam 8 (sekiz) öğrenci ve en az 1 (bir) fakültesi Urla ilçe sınırları içerisinde bulunan üniversitelerden toplam 4 (dört) öğrenci olmak üzere toplam 12 (on iki) temsilci,

e.Hiçbir Sivil Toplum Kuruluşu’na Milli Eğitim Bakanlığı’na Örgütlü Sşyasal Partiye veya YÖK’e bağlı olmayan Bireysel Katılımcılar olmak üzere toplam 3 (üç) kişi,Gençlik Meclisinin tabanındaki 40 (kırk) kişiyi oluşturur. 

YAPISI                      : 

Madde 8         : Gençlik Meclisi’nin yapısı; Genel Kurul,Gençlik Meclisi,Gençlik Meclisi Yürütme Kurulu ve Gençlik Meclis Başkanı önderliğinde oluşturulan Meclis Çalışma Gruplarıdır. 

Gençlik Meclisi Genel Kurulu 

Madde 9         :Gençlik Meclisinin en yetkili üst kuruludur.Üyelerin tüünden oluşur.İlk toplantı Belediye Başkanı ile Kent Konseyi Yürütme Kurulunun çağrısı üzerine,Kent Konseyi Yürütme Kurulu’nun belirlediği temsilci,öğrenci ve katılımcılar ile gerçekleştirilir. İlk toplantı Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanının yada herhangi bir nedenle bulunmaması halinde Kent Konseyi Genel Sekreterinin Başkanlığında yapılır. Genel Kurul’un divan yazmanlığını Kent Konseyi Genel Sekreteri yapar. Genel Sekreterin divan başkanı olması durumunda Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyelerinden birisi divan yazmanlığını ütlenmek üzere Genel Sekreter tarafından seçilir. 

Genel Kurul yılda Şubat ve Ekim ayları olamk üzere 2 (iki) kez toplanır. Olağanüstü Genel Kurullarda sadece gündem maddesi görüşülebilir.Toplantıda salt çoğunluk aranmaz.Üye sayısının 2/3’sinin yazılı talebiyle olağanüstü olarak toplanır. Genel Kurula Gençlik Meclisi Yürütme Kurulu Başkanı başkanlık eder. Yürütme Kurulu Başkanının bulunmaması halinde genel kurulu,yürütme kurulunun en yaşlı üyesi yönetir. Genel Kurul salt çoğunlukla karar alır.Eğer yeterli çoğunluk sağlanamazsa Yürütme Kurulu bir sonraki toplantının zamanını belirler ve çağrı yapar. Bu toplantıda çoğunluk aranmaz. 

Genel Kurul’un Görevleri;  

1.Yürütme Kurulu üyelerini belirler. 

2.Yürütme Kurulunun önerileriyle çalışma grupları oluşturulmasını sağlar.  

3.Çalışma grubu üyelerini belirler.  

4.Gençlik Meclisinin genel politikalarını belirler.  

Gençlik Meclisi Yürütme Kurulu 

Madde 10       :Yürütme Kurulu,Gençlik Meclisi Başkanı ve üyeler olmak üzere 7 (yedi) kişi ve Gençlik Meclisi Sekreterinden oluşur. Yürütme Kurulu başkanının bulunmadığı durumlarda en yaşlı üyenin başkanlığında en az ayda 1 (bir) kere salt çoğunlukla toplanır. Genel Kurulun dönem başı toplantısından itibaren 1.dönem için 2(iki) yıl, 2.dönem için 3(üç) yıl süre ile görev yapacak 7 (yedi) asil,7 (yedi) yedek üyeden oluşan Yürütme Kurulu seçilir.Seçilen Yürütme Kurulu dönem başı Kent Konseyi Gençlik Meclisi Genel Kurulunun yapıldığı tarihi takip eden ilk hafta içinde en yaşlı üyenin başkanlığında toplanarak, Kent Konseyi Genel Sekreterine,Gençlik Meclisi Yürütme Kurulu başkanlığı için 3 (üç) aday isim önerir. Kent Konseyi Yürütme Kurulu,önerilen 3 (üç) isimden birini,bildirilen tarihten itibaren en geç bir hafta içinde yapacağı olağanüstü toplantıda Yürütme Kurulu Başkanı olarak seçer. Gençlik Meclisi’nin Kent Konseyi Yürütme Kuruluna belirtilen süre içinde aday isim vermemesi durumunda (Başkanlık için) Kent Konseyi Yürütme Kurulu,Gençlik Meclisi Yürütme Kurulu Başkanlığı’na res’en atama yapar. Gençlik Meclisi Başkanı Kent Konseyi Yürütme Kurulunun doğal üyesidir.Kent Konseyinde Gençlik Meclisini temsil eder. Gençlik Meclisi Yürütme Kurulunda oluşturulan görüşler Gençlik Meclisi Sekreteri tarafından Kent Konseyi Genel Sekreterine sunulur,sonucu izlenir. 

Gençlik Meclisi Başkanı  

Madde 11       : Görev ve Yetkileri  

1.Urla Kent Konseyi Yürütme Kurulunun doğal üyesidir.  

2.Urla Kent Konseyi Genel Sekreteri ile sürekli iletişim halinde olur,Gençlik Meclisi çalışmaları hakkında bilgi verir.  

3.Gençlik Meclisi’ni yerel,ulusal ve uluslararası alanlarda Kent Konseyi Yürütme Kurulu kararı ile temsil eder.  

4.Gençlik Meclisi Yürütme Kuruluna başkanlık eder.  

5.Seçimli Genel Kurul toplantısı dışındaki Genel Kurul toplantılarını yönetir.  

6.Gençlik Meclisi toplantı gündem maddelerini Gençlik Meclisi Yürütme Kurulu ve Kent Konseyi Genel Sekreterliği ile birlikte belirler.  

7.Gençlik Meclisi Yürütme Kurulunun;Gençlik Meclisi çalışma grupları ve Kent Konseyiyle işbirliği içinde çalışmasını sağlar.  

8.Gençlik Meclisi başkanı,görev ve yetkilerini kullanırken tüm üyelere karşı sorumludur,eylemlerinde üyelerin düşüncelerini dikkate alır. 

Gençlik Meclisi Sekreteri 

Madde 12       : Görev ve Sorumlulukları  

1.Gençlik Meclisi Genel Kurulu ve Yürütme Kurulu toplantılarını Gençlik Meclisi Yürütme Kurulu Başkanıyla birlikte,Urla Kent Konsyi Genel Sekreterliği’nin desteği ile organize eder.  

2.Gençlik Meclisi üyelik bilgilerini,toplantı tutanakkarını,proje çalışmalarını,çalışma grupları üye listelerini tutar ve arşivlenmesini çalışma gruplarının raportörleriyle işbirliği halinde sağlar.  

3.Gençlik Meclisi çalışma gruplarının proje ve çalışmalarına kolaylık sağlar. 

4.Sekreter,üyelerin aktif olup olmadığını takip eder,çalışmalarına devam etmeyen üyeleri belirler. 

5.Gençlik Meclisi Genel Sekreteri Kent Konseyi Yürütme Kurulunca atanır. Görev süresi Kent Konseyi Yürütme Kurulu ile aynıdır. 

Gençlik Meclisi Çalışma Grupları 

Madde 13       :  

1.Gençlik Meclisi daimi ve geçici çalışma grupları,Gençlik Meclisi amaçlarına uygun olacak şekilde,gençlerin talepleri doğrultusunda,Yürütme Kurulu kararı ile oluşturulur.  

2.Gönüllülük esasına dayalı olarak görev yapar. 

3.Çalışma Grupları,toplantılarını priyodik olarak Urla Kent Konseyi Genel Sekreterinin göstereceği ofislerde gerçekleştirilir.  

4.Her çalışma grubu en az 3 (üç) kişiden oluşur. Kendi içerisinde seçimle 1 8bir) temsilci,1 (bir) temsilci yardımcısı ve 1 (bir) raportör belirler. Seçilen kişiler,görevlerini aksatır yada gruptan ayrılırsa,Gençlik Meclisi Sekreterinin bilgisi dahilinde çalışma grubu toplantısında yeni kişiler seçilir.  

5.Çalışma grubu temsilcileri yaptığı toplantı,proje ve etkinlikleri ile ilgili Gençlik Melisi Sekreterini sürekli olarak bilgilendirir.  

6.Çalışma grubu temsilcileri,çalışma grubunun faaliyetlerini organize eder.Çalışma grubu üyelerinin istek ve önerileri doğrultusunda üretilen projeleri,Gençlik Meclisi Yürütme Kurulu’nun onayına sunar.Ayrıca projelerinin işleyişi konusunda gerekli sorumlulukları alır ve Gençlik Meclisi Yürütme Kuruluna karşı sorumludur.  

7.Çalışma grubu temsilci yardımcıları temsilcinin olmadığı durumlarda Çalışma Grubuna temsilcilik yapar.  

8.Çalışma Grubu Temsilcileri,Yürütme Kurulu kararı gerektiren proje ve etkinlikleri için,Yürütme Kurulu toplantılarına katılır. Ancak oy kullanma hakkı yoktur.  

9.Çalışma Grubu Raportörleri,Çalışma Gruplarının sekreteryasını yürütür.Toplantıları tutanakları ve raporlarını hazırlar.Toplantılara mazeret bildirmeden üst üste 3 kez katılmayan çalışma grubu üyelerini tespit eder,çalışma grubu temsilcisi ve gençlik meclisi sekreterine bildirir.  

10.Gençlik Meclisi amaçları doğrultusunda çalışmayan,katılımcı ve paylaşımcı rol almayan,toplantılar yapmayan,üyeleri dağılan daimi veya geçici çalışma grupları,Yürütme Kurulu kararı ile kapatılır.Ayrıca,görevini tamamlayan geçici çalışma grupları,yine yürütme kurulu kararı ile kapatılır.  

11.Her çalışma grubu raporunu Gençlik Meclisi Yürütme Kuruluna sunar. Yürütme Kurulu bu raporlar üzerinde çalışma yapar,uygun gördüğü çalışma,proje ve önerileri Kent Konseyi Genel Sekreterine iletir.  

12.Gençlik Meclisi,proje ve çalışmaları ile ilgili her türlü maddi konuda Kent Konseyi iç tüzüğünün 22.maddesi gereğince hareket eder.  

III.BÖLÜM

Üyelik Koşulları

Madde 14       :Üyelik ve üyeliğin devamı için de aşağıdaki koşullar aranır.  

1.15-26 yaş arasında olmak,  

2.Urlada ikamet ediyor olmak  

3.Son dönem içinde en az bir kez oturuma katılmış olmak.Aksi takdirde o dönem için seçimli Genel Kurulda oy kullanamaz. 

4.Bireysel katılımcıların Gençlik Meclisi üyesi olabilmeleri için Gençlik Meclisi Yürütme Kurulu kararı gereklidir.Bireysel katılımcılar toplantılara katılıp,çalışma gruplarında aktif üye olarak çalışabilirler, ancak oy hakları yoktur.Bireysel katılımcılar,katılımları gençlik meclisi yürütme kurulu tarafından onaylandıktan sonra ilk toplanacak Gençlik Meclisi Genel Kurulunca oy kullanabilir. 

IV.BÖLÜM 

Diğer Hükümler 

Madde 15       :Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde, Urla Kent Konseyi Çalışma ve Uygulama Yönergesindeki usule ilişkin hükümler uygulanır.

V.BÖLÜM 

Yürürlük 

Madde 16       :Bu yönerge,Urla Kent Konseyi Yürütme Kurulu’nun kabulü ile 10.04.2012 tarih 19 sayılı kararı ile yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik ile ilgili değişiklik yapma yetkisi Kent Konseyi Yürütme Kurulu’na aittir. 

VI.BÖLÜM 

Yürütme 

Madde 17       :Bu yönerge hükümleri,Urla Kent Konseyi Genel Sekreterliğince yürütülür.